Skip til primært indhold

Stop medicinspild

Projekt skal generere viden om og identificere områder med medicinspild i klinikken

Formål

Projektets formål er at generere viden om og identificere områder med medicinspild i klinikken. Viden fra projektet bliver anvendt til at udvikle et koncept og igangsætte indsatser, der nedbringer medicinspild på tværs af regionens sygehuse.

Projektet vil afdække områder med medicinspild på Odense Universitets (OUH) afdelinger i Svendborg og kvalificere resultaterne på OUH Odense. Planen er, at erfaringen med afdækningen og initiativer til indsatser kan udrulles til øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

Slutmålet er at optimere og reducere forbruget ved at nedbringe regionens medicinspild.

Projektet bidrager til Regionsrådets mål om mere cirkulære og bæredygtige sygehuse med reduceret medicinspild, og understøtter OUH’s rolle som lead for grøn omstilling inden for lægemiddelområdet, med fokus på nedsættelse af medicinspild mhp. lavere klima- og miljøbelastning.

Stop medicinspild

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Baggrund

Den grønne omstilling er højt prioriteret i Region Syddanmark. OUH er udpeget som lead på lægemiddelområdet med fokus på, hvordan klima- og miljø aftryk, stammende fra brug af lægemidler i regionen, kan nedbringes.

Regionen har beregnet, at brug af lægemidler udgør 25% af den samlede mængde CO2, som udledes fra sygehussektoren. Der er allerede afdækket flere mulige områder, hvor der kan laves indsatser ift. lægemidler. Dette projekt har fokus på nedbringelse af medicinspild på kliniske afdelinger.

Ethvert medicinrum, som er tilknyttet en afdeling, har en spand til medicinaffald, der bortskaffes som risikoaffald. På nuværende tidspunkt er der et synligt medicinspild på diverse afdelinger på OUH. Men både indhold/typer og omfanget af affaldet er pt. ukendt.

Det er essentielt at afdække spildets karakter. Både hvor meget, samt hvilke lægemidler, som er i overskud, og som kasseres pga. fx udløb. Dette vil give mulighed for umiddelbar optimering og for udvikling af specifikke indsatser, som vil kunne nedbringe mængden af medicinspild. Viden og indsatser fra projektet kan efterfølgende bringes i spil på tværs af afdelinger i resten af regionen.

Med afsæt i ovenstående, arbejder OUH Farmakologi på en række projekter, som kan afdække og nedbringe medicinspild. Indsatser til nedbringelse af medicinspild, som bygger på resultater fra dette projekt, skal implementeres på OUH, og efterfølgende på de øvrige sygehuse i regionen. Det vil føre til et mere bæredygtigt og cirkulært forbrug af lægemidler i regionen, og en direkte nedbringelse af CO2 aftrykket fra lægemiddelforbruget i sekundærsektoren.

Forventet effekt

Nedbringelse af medicinspild bidrager til regionens mål ift. reduceret og cirkulært forbrug og grønnere udbud og indkøb.

Det forventes, at projektets indsatser vil bidrage med en økonomisk gevinst ved dels at nedbringe mængden af medicin, der bortskaffes og forbrændes som risikoaffald, og dels at komme med anbefalinger til optimeret og reduceret indkøb, tilpasset det reelle forbrug.

Projektet vil samtidig bidrage med positiv indvirkning på regionens udledning af CO2 fra lægemiddelaffald ved dels at nedbringe mængden af risikoaffald til bortskafning og dels at reducere indkøbet.

I 2022 blev 22.734 kg medicinaffald fra OUH Odense bortskaffet som risikoaffald. Projektet forventer, at medicinaffaldet fra OUH kan nedbringes med min. 10 % ved at reducere spild og optimere affaldshåndtering.

Nedbringelse af medicinspild kan konkret:

  • Reducere mængden af medicin, der kasseres, og som anses som klima- og miljøskadeligt risikoaffald
  • Reducere udgifterne forbundet med køb af lægemidler ved at optimere indkøb i relation til reelt forbrug
  • Bbidrage til at sikre forsyning, idet nedbringelse af spild mindsker risiko for forsyningssvigt af bestemte lægemidler
  • Direkte nedsætte mængden af CO2, der udledes fra medicinspild på sygehusene i Region Syddanmark

Partnerskab

  • Projektejer er Farmakologi på Odense Universitetshospital, ved cheflæge Mette Marie H. Christensen (projektejer for leadområdet Lægemidler) og læge ph.d. Sidsel Arnspang Pedersen (projektleder).
  • Sygehus Apotek Fyn står for indsamling af data om medicinspild.
  • Syddansk Sundhedsinnovation står for procesfacilitering, konceptualisering og udvikling af formidlingsmaterialer til implementering.

Projektperiode

  • Projektet løber fra 1. april 2023 til 31. januar 2024.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 12 08 05
APPFWU02V