Skip til primært indhold

Fremtidens Operationsstue

Forløbet i forbindelse med testforløbet af Fremtidens Operationsstue på OUH er foregået over en flerårig periode

Brugertest i fremtidens operationsstue

Brugertest i fremtidens operationsstue

Brugertest i 1:1 mock-up

Sundhedspersonale fra Odense Universitetshospital brugertester en 1:1 mock-up af en hybridstue

Prototype af hovedscanner

Prototype af hovedscanner

Prototype af lofthængt mikroskop

Prototype af lofthængt mikroskop

Lysinstallation til fremtidens operationsstue

Lysinstallation til fremtidens operationsstue

Baggrunden for projektet var, at Odense Universitetshospital ville afprøve den nye operationsstue i praksis, inden byggeriet af 52 operationsstuer på det nye Odense Universitetshospital. Vi står nu med resultaterne af et testforløb, der intet andet sted, er gennemført i samme skala, med indsats fra så mange fagområder og med sikring af detaljeret dokumentation.

Standardisering og fleksibilitet

Konceptet for de fremtidige operationsstuer adskiller sig på flere punkter fra nuværende praksis blandt andet i forhold til en standardisering på tværs af kirurgiske specialer, således at stuerne kan anvendes af mange forskellige afdelinger.

Resultaterne fra testløbet er løbende overdraget til Projektorganisationen for Det Nye OUH. De mange indsamlede resultater er samlet i en evalueringsrapport, og der er udarbejdet en fokusliste med konklusioner, anbefalinger, opmærksomhedspunkter m.m. Efter vurdering af økonomi, effekt og værdi indarbejdes disse i byggeriet af operationsstuerne, som forventes klar til overdragelse august 2023.

I det følgende beskrives testforløbet for Fremtidens Operationsstue kronologisk fra den spæde start i 2015, til overlevering af evalueringsrapport og fokusliste og til de fortsatte aktiviteter i forhold til at sikre en smidig flytning til og ibrugtagning af det nye Odense Universitetshospital. Undervejs henvises til de artikler, som er skrevet undervejs.

Kronologisk tidsrejse for pilottest af fremtidens operationsstue

Mock-up test af operationsstue (2015)

I et brugerprocesforløb, hvor kravene til de kommende operationsstuer blev fastlagt, var en lang række forskellige fagligheder involveret i at give input til Fremtidens Operationsstue i perioden 2015-2016. Det handlede om bl.a. klinikere fra de kirurgiske afdelinger, hygiejneorganisationen, medicoteknikere fra Odense Universitetshospital samt arkitekter og ingeniører fra totalrådgivere og medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation og Projektorganisationen Det Nye OUH.

Syddansk Sundhedsinnovation stod for at planlægge og facilitere mock-up test.

Læs mere:

Der bygges en tro kopi af fremtidens operationsstue på OUH (2016)

Direktionen på Odense Universitetshospital besluttede i oktober 2016 at gennemføre en pilottest af konceptet for de fremtidige operationsstuer ved at bygge en tro kopi af medium størrelse operationsstue på det nuværende hospital.

Det overordnede formål var at kvalificere og teste tekniske løsninger, fleksibilitet, funktionalitet og design.

Bygningsdrift og –service på Odense Universitetshospital stod for opbygningen af den nye operationsstue.

Testforløb starter (2018)

Testløbet foregik i perioden september 2018 til marts 2019. Det startede med simuleringstest fx af pladsforhold ift. anæstesizonen, ophæng af søjler, der forsyner stuen med ilt og andre gasser, ventilationsmålinger af luftens renlighed m.m. 

Syddansk Sundhedsinnovation stod for planlægning af testforløbet, involvering af afdelinger/tovholdere, evalueringsdesign og opsamling af testresultater i tæt samarbejde med afdelinger og Projektorganisationen for Det Nye OUH.

Læs mere:

Evalueringsrapport og fokusliste (2019)

I efteråret 2019 blev den endelig evalueringsrapport udarbejdet i tæt samarbejde med interne faglige eksperter fra Odense Universitetshospital, ligesom der har været tilknyttet eksterne eksperter fx ift. sparring på evalueringsdesign.

Der blev endvidere udarbejdet en fokusliste, hvor anbefalinger, konklusioner, opmærksomhedspunkter mv. er trukket ud af evalueringsrapporten og operationaliseret i en liste for at sikre stillingtagen og håndtering af de erfaringer og fund, der er gjort i dette pilotprojekt.

Fokuslisten og opfølgning på denne blev forankret i den strategiske koordineringsgruppe for Det Nye OUH.

Læs mere:

Status 2022

Testoperationsstuen på Odense Universitetshospital overgik til klinisk drift umiddelbart efter pilottestens afslutning – dvs. foråret 2020. Der udføres nu robotassisterede operationer samtidig med, at stuen fortsat fungerer som teststue, når fx ny teknologi ønskes afprøvet.

De elementer fra fokuslisten, som vurderes at give størst værdi, indarbejdes løbende i byggeriet af de fremtidige operationsstuer. Det drejer sig fx om den ændrede placering af gulvafløb, mulighed for loftlifte på alle operationsstuerne, dørbredde bibeholdes og dørhøjde et øget, tilføjelse af ventilationskanaler i gulvniveau, der er udarbejdet regionale standarder for søjler, der hænger ned fra loftet osv.

Ved efterspørgsel i efteråret 2022, blev pixi-udgaven af Fremtidens Operationsstue oversat til engelsk og videregivet til den Danske Ambassade i Frankrig mhp. at give et indblik projektets og inspiration til det franske sundhedsvæsen. 

Kontakt

APPFWU01V