Skip til primært indhold

MOTUS - Øget mobilisering af patienter indlagt på Lungemedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus

Fysio- og Ergoterapien på Sydvestjysk Sygehus sætter fokus på øget mobilisering af indlagte patienter på Lungemedicinsk afdeling

Stilleliggende tid i sengen under indlæggelse er forbundet med flere negative risikofaktorer for patienten. Studier har vist, at ældre patienter er sengeliggende i 17-20 timer i døgnet under indlæggelse.

Mange timer i sengen øger risikoen for komplikationer under indlæggelsen og medfører, at patienterne mister muskelmasse og – styrke. Stilleliggende tid i sengen reducerer derfor evnen til at udføre daglige aktiviteter og reducerer evnen til selvstændigt at vende sig i sengen, gangfunktionen, på- og afklædning samt personlig hygiejne. Øget mobilisering er sat i forbindelse med reduceret indlæggelsestid og kan have positive samfundsøkonomiske konsekvenser i forhold til patienternes evne til at klare sig uden hjælp efter udskrivelse.

Derfor er det vigtigt at sætte fælles faglig fokus på vigtigheden af mobilisering af patienterne på Lungemedicinsk afdeling. Hvis projektet viser positive effekter, er det ønsket at udbrede initiativet på de øvrige sengeafdelinger og sygehuse.

MOTUS-app – digitalt redskab til mobilisering af patienter

I foråret 2020 udviklede Sydvestjysk Sygehus (SVS) i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og app-bureauet House of Code en prototype på appen MOTUS - MOtivation til Tid Ude af Sengen.

Appen skal fungere som et digitalt redskab til at motivere, monitorere og skabe dialog om patientens mobilisering under indlæggelse. MOTUS er udviklet i samarbejde med SVS på baggrund af den daglige kliniske praksis på Lungemedicinsk afdeling, hvor klinikkere har deltaget i workshop.

Afprøvning og tilpasning af MOTUS-appen

Projektet står nu over for en videreudvikling af MOTUS-appen samt en færdig-tilpasning af produktet til klinisk praksis. Projektet har modtaget midler fra Syddansk OPI-pulje og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling til dette formål.

I projektet gennemføres en iterativ test og afprøvning af app’en på Lungemedicinsk afdeling som skal føre til en færdigtilpasning af løsningen.

Mål

At færdigudvikle MOTUS-appen i tæt samarbejde med klinikken

Syddansk Sundhedsinnovations rolle er at bidrage til

 • Planlægning og forberedelse af test
 • Afholdelse af tilpasningsworkshops
 • Dataindsamling- og analyse ifm. test og afprøvning.

Samarbejdspartnere

 • House of Code (projektejere og projektleder)
 • Fysio- og Ergoterapien på SVS, Esbjerg
 • Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode: April 2021-april 2022

Finansiering

Projektet er støttet af Syddansk OPI-pulje og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

--------------------------

Evaluering af den kliniske værdi af MOTUS-appen

I forbindelse med afprøvning af MOTUS-appen i OPI-projeket gennemføres en evaluering af appens kliniske værdi på afdelingen. I evalueringen bliver der udarbejdet en afdækning af hvordan personalet arbejdede med mobilisering på nuværende tidspunkt. Resultatet af denne afdækning sammenlignes med en afdækning af, hvordan der arbejdes med mobilisering på afdelingen med brug af MOTUS-appen.

Mål

Formålet med projektet er at belyse, hvilken klinisk værdi MOTUS-appen giver ift. mobiliserings-arbejdet på afdelingen

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

 • Udarbejdelse af dataindsamlingsværktøjer (interviewguide og spørgeskema)
 • Bidrage til dataindsamling
 • Gennemføre dataanalyse samt udarbejdelse baselinerapport og samlet evalueringsrapport.

Samarbejdspartnere

 • Fysio- og Ergoterapien på SVS, Esbjerg (projektejer)
 • Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode: Marts 2021-december 2021.

Finansiering: Projektet er finansieret af basistimer til innovation.

Patienten bliver introduceret til uret og appen i en animationsvideo.

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Brugercentreret Innovation


24 65 50 77
APPFWU01V