Skip til primært indhold

Digital løsning til graviditetsforløb

I NOVEMBER 2022 OVERGIK PROJEKTLEDELSEN TIL SUNDHEDSDATASTYRELSEN 

Læs om Digital løsning til graviditetsforløb på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Projektet "En digital løsning til graviditetsforløbene" blev startet for at medvirke til at indfri fødselspakkens fire målsætninger for svangreomsorgen om hhv. skræddersyede forløb, gode fødesteder, sundt arbejdsmiljø og bedre digital tilgængelighed.

Ambitionerne var en digital løsning, som tilbød:

 • Et mere fleksibelt og målrettet tilbud med en øget differentiering og individualisering i forhold til den enkelte gravides risiko og behov
 • Et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer herunder en løsning, der understøtter samarbejde og overlevering mellem jordemødre og sundhedsplejersker
 • Et særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats især i forhold til socialt udsatte mødre og sammenhæng med indsatsen, som udføres i den kommunale sundhedspleje f.eks. i forhold til at forebygge en fødselsdepression eller forberede familiedannelse
 • Mere inddragelse af den gravide og partnere.

Formål

Det danske sundhedsvæsen tilbyder gravide et individualiseret og fleksibelt digitalt graviditetsforløb, hvor data flyder på tværs af sektorer til gavn for den gravide.

Følgende mål blev identificeret i de overordnede strategier:

 • Den gravide skal være en aktiv partner. Hun skal inddrages i eget forløb på tværs, den digitale dialog skal styrkes og tryghed i brugen af data skal sikres
 • Sundhedsvæsenet skal fremstå sammenhængende med et koordineret forløb, som letter hverdagen med effektiv opgavevaretagelse og samarbejde med udgangspunkt i den gravide
 • Sundhedsvæsenet ønsker at involvere den gravide fx idet hun afgiver oplysninger
 • Brugen af data skal styres, og deres kvalitet skal sikres.

Kontakt

Lone Dalager Kristensen

Projektleder

Digital Innovation


29 65 55 48 Lone Dalager Kristensen på LinkedIn

Den digitale løsning

I efteråret 2018 gennemførte QUARTS/Rambøll analysen ”Digital løsning til graviditetsforløb”, der beskriver situationen i dag samt giver et forslag til en teknisk løsning til fremtidens digitale understøttelse af graviditetsforløb, som kan bruges i praksissektoren, på hospitaler, i kommunen og som kan tilgås af den gravide bl.a. på en app.

QUARTS/Rambøll præsenterede løsningen ved en temadag i februar 2019. Projektgrundlaget for projektet "Digital løsning til graviditetsforløb" er efterfølgende godkendt i Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it.

Læs mere om analyseprojektet, som blev afsluttet primo 2019.

Grundprincipperne for den foreslåede løsning er, at den papirbårne svangerskabsjournal og vandrejournal erstattes af et sæt løsningsmoduler, der tilsammen udgør en digital graviditetsmappe. De data den gravide i dag har adgang til via sundhedsjournalen eller via udleverede rapporter, får den gravide ved digitalisering adgang til via en app.

Graviditetsmappe skal sikre, at data er tilgængelige for den gravide. På samme måde vil graviditetsmappen sikre, at fagpersoner (praktiserende læge, jordemoder, specialist og sundhedsplejerske mfl.) kan se alle relevante data for graviditetsforløbet og at de, hvor det er relevant, kan lægge informationer ind via egne fagsystemer.

Udvikling af den digitale løsning skete i samarbejde med Trifork, der blev valgt som leverandør til både graviditetsmappe, app og frameløsning.

Organisering

I 2022 skiftede projektet fase, og projektledelsen overgik til Sundhedsdatastyrelsen.

Projektet har i årerne 2018 til 2022 været organiseret under Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it (jf. figur 1), med en styregruppe, der repræsenterer Sundhedsministeriet (formandskab), Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, repræsentanter fra regionernes it-ledelse og Sundhedsstyrelsen.

På grund af mange snitflader til andre projekter og programmer var der nedsat et koordineringsforum, hvor projekt- og programledere kunne drøfter snitflader. Der har fra projektets start været en høj grad af involvering af klinikere, der har bidraget med viden indenfor svangreomsorg og arbejdsgange i både reference og arbejdsgruppe. Digital løsning til graviditetsforløb har været organiseret som et projekt med en række delprojekter, som løbende blev tilpasset projektets udvikling.

Styregruppen - indtil november 2022

 • Stine Sønderby Bonde, Sundhedsministeriet (formand for styregruppen)
 • Jane Gyberg Rasmussen, Sundhedsdatastyrelsen
 • Helle Høy Simonsen Hansen, chefjordemoder, Regionshospital Nordjylland, Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel, repræsenterer klinikerne
 • Olav Bjørn Petersen, obstetriker, Rigshospitalet, repræsenterer klinikerne
 • Christian Mercado, enhedschef, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 • Liv Lyngå von Folsach, overlæge, Sundhedsstyrelsen
 • Trine Cecilie Jeppesen, læge, formand for PLO’s IT og Dataudvalg
 • Astrid Christine Jensen-Kanstrup, KL
 • Marika Jensen, leder af Sundhedspleje, Logopæder og Psykologer, Glostrup Kommune
 • Christina Marie Hansen, Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), Region Hovedstaden
 • Lars Hulbæk, direktør, MedCom.

Syddansk sundhedsinnovations rolle i projektet

Syddansk sundhedsinnovation har indtil faseskiftet i november 2022 haft den overordnede projektledelse på projektet.

Leverancer fra SDSI

 • Overordnet projektledelse af projektet (overgået til Sundhedsdatastyrelsen november 2022)
 • Projektledelse af analyseprojekt (afsluttet primo 2019)
 • Sikre fremdrift i projektet
 • Identificering af delprojekter
 • Udarbejde projektbeskrivelser til delprojekter
 • Sekretariatsbetjening af styregruppe, arbejdsgruppe, referencegruppe og koordinationsforum
 • Udarbejde kommunikationsplan
 • Sikre koordinering mellem delprojekterne.

Baggrund for projektet

I Sundhedsministeriets Strategi for digital sundhed 2018-2022 indgår en indsats om at gennemføre en foranalyse af løsninger for udvikling, implementering og udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb.

Ved at erstatte den papirbårne vandrejournal med en digital løsning skal graviditetsoplysninger følge den gravide og alle relevante sundhedspersoner skal have adgang til oplysningerne – uanset om det er den praktiserende læge, jordemoderen eller sundhedsplejersken.

Med Sundhedsministeriets fødselspakke "En god og sikker start på livet" er der afsat 20 mio. kr. til projekt "Digital løsning til graviditetsforløb", som skal understøtte data-flowet, erstatte de eksisterende fysiske journaler, give gravide adgang til egne oplysninger f.eks. via sundhed.dk og på sigt give sundhedspersoner adgang fra lokale fagsystemer.

Samarbejdspartnere

 • Sundhedsministeriet
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • MedCom
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen.
APPFWU01V