Skip til primært indhold

Telemedicinsk Udskrivningspakke - et analyseprojekt

Telemedicinske udskrivningskonferencer kan skabe stor værdi for patienter og pårørende, der er i forløb der kræver udvidet koordinering

Oplæg om telemedicinsk udskrivning

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

På baggrund af en analyse, baseret på eksisterende erfaringer og udsagn fra ansatte i Region Syddanmark, beskriver projekt Telemedicinsk Udskrivningspakke en implementeringspakke til implementering af videokonferencer ved udskrivelse af patienter med komplekse problemstillinger, der kræver udvidet koordinering med samarbejdspartner uden for hospitalet.

Analyseprojektet og Den Telemedicinske Udskrivningspakke

I mere end 10 år har man drøftet telemedicinske udskrivningskonferencer, uden at anvendelsen er fulgt med.

Analyseprojektet havde til formål at afdække barrierer i implementering af telemedicinske udskrivningskonferencer og at nuancere begrebet telemedicinske udskrivningspakker.

Ud over analysen blev der udarbejdet en implementeringspakke - Den Telemedicinske Udskrivningspakke - der adresserer de identificerede barrierer og giver handlingsrettet viden og værktøjer til at imødekomme implementering. Materialet henvender sig konkret til afdelinger, der ønsker at afprøve og implementere telemedicinske udskrivningskonferencer.

Materialets form og indhold afspejler de behov de adspurgte brugere har skitseret, nemlig et forbedret og handlingsrettet overblik til implementering af virtuelle udskrivningskonferencer, og det er netop dét den Telemedicinske Udskrivningspakke er.

Trygge rammer og sikker kommunikation

Analysen identificerer oplevede organisatoriske, kulturelle, tidsmæssige og tekniske barrierer imod implementeringen af telemedicinske udskrivninger. Herunder manglende kompatibilitet med eksisterende arbejdsgange, da der sjældent bruges konventionelle udskrivningskonferencer.

Implementering af telemedicinsk udskrivning kan altså ikke alene betegnes som en digitalisering, men indebærer også implementering af ny arbejdsgang.

Trygge rammer og sikker kommunikation ved udskrivelse skaber værdi.

Analyseprojektet konkluderer, at telemedicinske udskrivningskonferencer kan skabe stor værdi for patienter og pårørende, der er i forløb, der kræver udvidet koordinering. Værdi i form af tryghed. Nærmere betegnet tryghed ved udskrivelse efter længere indlæggelse, fordi man som patient er forsikret i, at man er inddraget i den videre behandling efter udskrivelsen.

Ydermere skabes der værdi for sundhedspersonalet, der opnår en mere agil kommunikationsform med deres samarbejdspartner, og derved kan afklare tvivlsspørgsmål hurtigere. Den forbedrede kommunikation og inddragelse forventes at reducere misforståelser og genindlæggelser i plejeforløbsplanen hvilket er til gavn for patientoutcomes såvel som ressource-minimerende for sundhedsvæsenet.

Potentialet for yderligere implementering

På baggrund af de indsamlede erfaringer og de afholdte interviews vurderes det, at der er et potentiale for udbredelse af løsningen.

Andre videoaktiviteter som f.eks. konsultationer er blevet en større del af hverdagen på sygehusene i løbet af 2020. Den kulturelle holdning og kompetencer er ændret i takt med, at værdien af video synliggøres, hvorfor tiden er moden til yderligere implementering.

Det understreges, at udbredelse af telemedicinske udskrivningssamtaler kun bør målrettes afdelinger, der har behov for udvidet koordinering med eksterne samarbejdspartnere. Det ses, at afdelinger med komplekse patientforløb og længere indlæggelsestid finder værdi for både patienter og personale.

Ledelse, kompetenceudvikling og tid

Implementering kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus, kompetenceudvikling og at der afsættes tid i en travl hverdag. Det anbefales at inddrage den samarbejdende part tidligt til dialog. Udbredelse af telemedicinske udskrivningskonferencer sammen med andre videoprojekter f.eks. videokonsulteret stuegang kan have en synergi effekt, da video som redskab, bliver en mere etableret del af personalets hverdag.

Denne analyse er foretaget udelukkende på den regionale side af tiltaget, fremtidige aktiviteter bør inkludere tværsektorielle parter for dybere indsigt og værdi.

Proces – video fra start til slut

Analyseprojektet blev gennemført i 2020, hvor Covid-19 pandemiens restriktioner satte sit præg på hverdagen på sygehusene.

For analyseprojektet Telemedicinsk Udskrivningspakke betød det, at samtlige styregruppemøder er foretaget via videosamtaler. Ligeså er næsten alle interviews foregået via skærmen. Det var anderledes, men det var positivt at opleve tilslutning og velvilje til at dele og samarbejde på tværs.

Videokommunikation er fundamentet for udskrivningskonferencernes succes, og denne proces vidner om, at videokommunikation kan bringe værdi.

Samarbejdspartnere

Analysen er udarbejdet i en tværgående styregruppe med repræsentanter fra sygehusafdelinger på Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital. Endvidere Tværsektorielt Samarbejde, Telepsykiatrisk Center, Regional-IT og Praksisafdelingen i Region Syddanmark. Der er løbende indhentet inputs og validering fra relevante sygehusafdelinger i Region Syddanmark.

Arbejdet er tænkt som en hjælp til afdelingerne og som fundament for en fremadrettet åben tværsektoriel proces.

Kontakt

Emil Høstrup

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 79 99 92 Emil Høstrup på LinkedIn
APPFWU02V