Skip til primært indhold

En ny seng til psykiatrien udviklet af brugerne

En ny seng til psykiatrien blev udviklet med brugerinddragelse af patienter og medarbejdere på tværs af regioner og virksomheder i Danmark. Målet var komfort, tryghed, sikkerhed og gode arbejdsgange

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

Projektmotivation

Forud for projektet identificerede de danske regioner et behov for udvikling af en seng til den fremtidige psykiatriske patientstue.

På en række punkter var der særlige krav til en seng, som skal anvendes i psykiatrien. Det var derfor ikke hensigtsmæssigt - i flere tilfælde ikke muligt - at anvende senge, som grundlæggende var udviklet til brug i det somatiske hospital.

Det væsentligste aspekt, der gør funktionsbehovet for den psykiatriske seng anderledes end sengen til det somatiske hospital var, at sengen skulle leve op til en række sikkerhedsmæssige hensyn. Hensyn som skulle sikre, at patienten føler sig tryg og ikke skader sig selv, men også at personalet har et forsvarligt arbejdsmiljø. De sikkerhedsmæssige krav betød, at det var en udfordring at integrere fx elektroniske løsninger i sengen.

Målet med projektet var at skabe en sengeløsning, der optimerede indlæggelses- og soveoplevelsen for patienten, som levede op til sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige krav og som samtidig var med til at give et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Brugerinddragelse og tværregionalt samarbejde

Projektet var det eneste af sin slags i Danmark, og derfor var der stor interesse blandt landets andre regioner. Dette førte til, at repræsentanter fra psykiatriske afdelinger og patienter fra hele landet deltog aktivt i de åbne innovationsworkshop, der blev afholdt hos Syddansk Sundhedsinnovation omkring identificering og kvalificering af krav til den ny seng til psykiatrien. Formålet var at finde frem til behov i forhold til sengens design og funktion på tværs af psykiatriske afdelinger og patienter i Danmark.

Gennem hele projektet var brugerinvolvering grundstenen for udviklingen. Brugerne på forskellige psykiatriske afdelinger var med til at udvikle den ny seng til psykiatrien. De blev løbende inddraget - de  byggede, afprøvede, testede og videreudviklede forskellige prototyper af sengen.

Lone Grove var en af de brugere, der var med til at udvikle og teste den ny psykiatriseng. 

Region Syddanmark og Region Hovedstaden samarbejdede med patienter og medarbejdere om at identificere kravspecifikationerne og første designforslag til fremtidens psykiatriske seng.

En stor del af udviklingsarbejdet har ligget i identificering af brugerbehov i forbindelse med anvendelse af sengen. Dette indebar observationer på afdelinger, interviews med medarbejdere, patienter, pårørende, forskellige patientforeninger, innovationsworkshops, test og afprøvning af prototyper af sengen.

Psykiatriske sygdomme er komplekse, og patienternes tilstand varierer meget. For at tage højde for alle disse forskellige behov blev seks personas udviklet, som hver repræsenterede forskellige patienttyper. Alle personas blev baseret på en dybdegående feltanalyse, hvor patienter blev observeret og interviewet på forskellige afdelinger. Disse behov og indsigter var vejledende for designet af sengen. Igennem brugerinddragelsen tegnede der sig et billede af sengens funktionskrav, som beskriver alt fra brugervenlige oplevelser, arbejdsgange, overholdelse af hygiejnestandarder til selve formgivningen af sengen.

Udviklingssamarbejde - Offentlig-Privat Innovation

Firmaet Agitek har i tæt samarbejde med regionernes medarbejdere, designere og psykiatriske patienter færdigudviklet og produktionsmodnet psykiatrisengen sammen med konsortiepartnerne Alvritol og B.V. Spring Produkties samt underleverandøren Protac A/S. U. De blev på baggrund af deres tilbud erklæret som vindere af en udbudsrunde, Psykiatrien i Region Syddanmark og Region Hovedstadens Psykiatri havde i januar til maj 2014.

Funktionsudbudet er et begrænset udbud, hvor kontrakten består af både en udviklingsproces og en efterfølgende færdiggørelse og leverance på 500 senge. Undervejs er der opstillet krav og milepæle for at sikre fremdrift og projektgennemførsel. Kontrakten er en udviklingspartnerskabskontrakt mellem én privat part, der forestår såvel udviklingen, som leverancen af sengen, sidstnævnte dog forudsat at de i udbudsmaterialet definerede målkrav for udviklingsopgaven er opfyldt. Den offentlige part vil være aktivt involveret i udviklingsfasen og vil således blandt andet bidrage med den behandlingsmæssige knowhow og varetage brugerinddragelse og tests.

Fra projektets begyndelse med de åbne innovationsworkshop har adskillige private virksomheder deltaget på lige fod med alle andre. De har herigennem fået spredt, men også høstet nyt viden og udvidet deres netværk til eks. nye samarbejdspartnere og eventuelt også kunder. 

Den ny seng til psykiatrien

Den ny seng adskiller sig markant fra de eksisterende senge. Designet er hjemligt, indbydende og funktionelt, uden at gå på kompromis med personalets og patienternes sikkerhed. Den nye seng adskiller sig ved at være ledningsfri og batteridrevet. Den er hygiejnevenlig og let at rengøre. Den har et anderledes ikke sygehusagtigt design og en smart tilhørende multifunktionel tryghedspude.

Den ny seng til psykiatrien er siden foråret 2015 blevet udrullet på 9 afdelinger i Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midt. Der foretages i øjeblikket evaluering af de foreløbigt 258 leverede senge på de involverede afdelinger i de tre regioner. 

Kontakt

Simon Lindegaard

Enhedschef

Innovativt Byggeri og Drift


21 22 22 24
APPFWU02V