Skip til primært indhold

Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering

Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering

FNs verdensmål står centralt i Region Syddanmark. Med ’Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-23’ ønsker regionen at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Strategien har seks spor, som tager afsæt i fælles udfordringer eller særlige syddanske styrker. Generelt er uddannelse, viden og kompetencer en vigtig del af fundamentet, hvis regionen skal nå sine mål om at nedbringe CO2-udledningen og opnå effektiv ressourceudnyttelse.

Styrkede klimakompetencer hos fremtidens unge

Projektet ’Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering’ sætter fokus på at give gymnasieelever kompetencer til at understøtte udvikling hen imod et mere bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi. Projektet spiller dermed ind i strategiens to spor ’Grøn omstilling - klima og ressourcer’ og ’Kompetencer til fremtiden’.

Formål og aktiviteter

Projektet ”Viden der virker” har fokus på at styrke gymnasieelevernes kompetencer mod et bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi.

I projektet udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i affaldshåndtering i sundhedssektoren.

Projektets fokus spænder over hele processen fra behov til indkøb, anvendelse, genbrug, affaldssortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer, produkter og ydelser.

Cases udvikles i samarbejde med sygehuse og private leverandører, så elever og lærere arbejder med reelle udfordringer, der omsættes i undervisningen. Dette har til formål at øge viden, engagement og handlekompetencer ift. at forstå, designe, anvende og implementere bærdygtige løsninger såvel i kommende karriere og arbejde som i udvikling af bæredygtighedsindsatser i hverdag og drift på de deltagende gymnasier.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

SDSI har en gennemgående faciliterende rolle i konceptfasen og skal understøtte projektledelse og evaluering.

SDSI bidrager konkret med:

 • relevante cases omkring affaldssortering fra sygehusene
 • relevant viden og erfaring inden for innovation, projektledelse og facilitering
 • at understøtte samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og virksomheder ift. miljø, grøn omstilling, klimahandleplaner, affaldssortering og genanvendelse
 • at udfordringer og viden fra sygehusene genanvendes i gymnasieskolen.

Kvantitative gevinster ved projektet

Projektet forventes,

 • At styrke samarbejde mellem de involverede uddannelsesinstitutioner, Regional Udvikling (klimagruppe, indkøb etc.), virksomheder med medicoudstyr og sygehusenheder, der indgår i projektet
 • At Styrke viden indenfor uddannelsesaktiviteter og om klima og miljø i hele værdikæden fra region til kommuner, virksomheder mfl.

Samarbejdspartnere

Campus Vejle ved Jacob Lund er projektejer.

Primære partnere

 • Rosborg Gymnasium, Vejle, STX
 • Skt. Knuds Gymnasium, Odense, STX
 • Odense Tekniske Gymnasium, HTX
 • Campus Vejle, Handelsgymnasiet, Vejle, HHX (ansøgerskole)
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Odense.

Sekundære partnere

 • Anne Louise Slot, Vejle Kommune, projekt REFLOW
 • Henrik Holst, Nordic Business Leader IDS, Becton Dickinson (international privat leverandør af hospitalsudstyr
 • Christian Gunnergaard Poulsen, transportchef fra logistikafdelingen på Odense Universitetshospital
 • Brian Dupont, overportør og Bente Trier, servicechef Sygehus Lillebælt i vejle.

FAKTA

Projektperiode: januar 2021 – december 2023

Finansiering: Projektet er støttet af Region Syddanmarks uddannelsespulje. Hertil kommer 25 % egenfinansiering fra de deltagende uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Julie Hvidt

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


24 62 88 09

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU02V