Skip til primært indhold

Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering

Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering

FNs verdensmål står centralt i Region Syddanmark. Med ’Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-23’ ønsker regionen at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Strategien har seks spor, som tager afsæt i fælles udfordringer eller særlige syddanske styrker. Generelt er uddannelse, viden og kompetencer en vigtig del af fundamentet, hvis regionen skal nå sine mål om at nedbringe CO2-udledningen og opnå effektiv ressourceudnyttelse.

Styrkede klimakompetencer hos fremtidens unge

Projektet ’Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering’ sætter fokus på at give gymnasieelever kompetencer til at understøtte udvikling hen imod et mere bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi. Projektet spiller dermed ind i strategiens to spor ’Grøn omstilling - klima og ressourcer’ og ’Kompetencer til fremtiden’.

Formål og aktiviteter

Projektet ”Viden der virker” har fokus på at styrke gymnasieelevernes kompetencer mod et bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi.

I projektet udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i affaldshåndtering i sundhedssektoren.

Projektets fokus spænder over hele processen fra behov til indkøb, anvendelse, genbrug, affaldssortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer, produkter og ydelser.

Cases udvikles i samarbejde med sygehuse og private leverandører, så elever og lærere arbejder med reelle udfordringer, der omsættes i undervisningen. Dette har til formål at øge viden, engagement og handlekompetencer ift. at forstå, designe, anvende og implementere bærdygtige løsninger såvel i kommende karriere og arbejde som i udvikling af bæredygtighedsindsatser i hverdag og drift på de deltagende gymnasier.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

SDSI har en gennemgående faciliterende rolle i konceptfasen og skal understøtte projektledelse og evaluering.

SDSI bidrager konkret med:

 • relevante cases omkring affaldssortering fra sygehusene
 • relevant viden og erfaring inden for innovation, projektledelse og facilitering
 • at understøtte samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og virksomheder ift. miljø, grøn omstilling, klimahandleplaner, affaldssortering og genanvendelse
 • at udfordringer og viden fra sygehusene genanvendes i gymnasieskolen.

Kvantitative gevinster ved projektet

Projektet forventes,

 • At styrke samarbejde mellem de involverede uddannelsesinstitutioner, Regional Udvikling (klimagruppe, indkøb etc.), virksomheder med medicoudstyr og sygehusenheder, der indgår i projektet
 • At Styrke viden indenfor uddannelsesaktiviteter og om klima og miljø i hele værdikæden fra region til kommuner, virksomheder mfl.

Samarbejdspartnere

Campus Vejle ved Jacob Lund er projektejer.

Primære partnere

 • Rosborg Gymnasium, Vejle, STX
 • Skt. Knuds Gymnasium, Odense, STX
 • Odense Tekniske Gymnasium, HTX
 • Campus Vejle, Handelsgymnasiet, Vejle, HHX (ansøgerskole)
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Odense.

Sekundære partnere

 • Anne Louise Slot, Vejle Kommune, projekt REFLOW
 • Henrik Holst, Nordic Business Leader IDS, Becton Dickinson (international privat leverandør af hospitalsudstyr
 • Christian Gunnergaard Poulsen, transportchef fra logistikafdelingen på Odense Universitetshospital
 • Brian Dupont, overportør og Bente Trier, servicechef Sygehus Lillebælt i vejle.

FAKTA

Projektperiode: januar 2021 – december 2023

Finansiering: Projektet er støttet af Region Syddanmarks uddannelsespulje. Hertil kommer 25 % egenfinansiering fra de deltagende uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Julie Hvidt

Innovationskonsulent

Innovativt Byggeri og Drift


24 62 88 09

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU01V