Skip til primært indhold

Digital Diabetes

Projektet "Digital Diabetes" skal styrke samarbejdet på tværs af kommune og sygehus og dermed bidrage til en mere sammenhængende indsats for borgere med type-2-diabetes

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Digital støtte til sårbare borgere med type 2-diabetes

Kommunerne oplever, at sårbare borgere har svært ved at håndtere egne somatiske helbredsproblemer i forbindelse med type-2-diabetes. Sårbare borgere kan fx have svært ved at deltage i behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvor de skal møde op i kommunernes sundhedstilbud.

Digitale løsninger afhænger ikke af personligt fremmøde og kan derfor åbne op for helt nye måder at behandle og understøtte borgeres håndtering af egen sygdom. Der findes kun sparsom viden om anvendelse af digitale sundhedsteknologier, som kan understøtte sygdomshåndtering hos borgere, der både har type 2-diabetes og er sårbare.

Sammenhængende indsats og styrket samarbejde på tværs af kommune og sygehus
Projektet skal bidrage til en mere sammenhængende indsats for borgere med type-2-diabetes på tværs af psykiske og somatiske problemstillinger.

FORMÅL

Projektets overordnede formål er at udvikle og afprøve en digital løsning til at understøtte håndtering af type 2-diabetes og fremme en sundere livsstil hos sårbare borgere i kommunale støtteordninger.

MÅL

Projektets mål er:

 • At styrke sygdomsmestring og compliance i behandlings- og rehabiliteringsforløb for borgere i målgruppen med type 2-diabetes
 • At forebygge udvikling af type 2-diabetes blandt borgere i målgruppen med forhøjet risiko for type 2-diabetes samt at opspore type 2-diabetes i målgruppen.

Leverancer

Behovsafdækning

 • Interviews og fokusgruppeinterviews afdækker målgruppens behov og teknologiparathed 
 • Deskresearch afdækker allerede eksisterende løsninger for digital understøttelse af sygdomshåndtering hos borgere i målgruppen
 • Arbejdsganganalyse for pædagogisk og sundhedsfagligt personale i berøring med borgerne.

Udvikling

 • Udvikling af digitale løsning i samarbejde med borgere, fagprofessionelle i målgruppen og en valgt leverandør. Løsning udvikles med udgangspunkt i digital patientuddannelse til borgere med T2D og tilpasses målgruppen
 • Workshops med borgerinddragelse fastsætter læringsmål og løbende test af e-læringsmaterialets indhold og design fra start til slut
 • I workshops udvikles lokale modeller for, hvordan personalets funktioner og arbejdsgange kan understøtte såvel pædagogiske som sundhedsmæssige formål.

Kompetenceudvikling

Med inddragelse af det socialpædagogiske og sundhedsfaglige personale udvikles et kompetenceudviklingstilbud, så de fagprofessionelle klædes på til at

 • opspore borgere i risiko for T2D og guide videre til undersøgelse hos egen læge eller afklarende samtale mhp. forebyggelsestilbud
 • understøtte borgeren i aktivt at tage vare på egen sygdom, herunder understøtte brugen af digital teknologi til håndtering af hverdagen med T2D.

Afprøvning

 • De udviklede løsninger testes i en pilotversion på forventet ca. 150 borgere i alt
 • I afprøvningsfasen undersøges endvidere, om civilsamfundet i form af frivillige netværk, sociale foreninger og tilbud i regi af Diabetesforeningen kan medvirke til understøtte fastholdelse af livsstilsændringer efter livsstils- eller patientuddannelsestilbud
 • Et særligt fokus i afprøvningen er at undersøge, hvordan sundhedsindsatsen i projektet kan styrke det socialpædagogiske arbejde med borgerne.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i projektet

Syddansk Sundhedsinnovation varetager projektledelsen og er ansvarlig for blandt andet behovsafdækning, workshops og kompetenceudvikling, facilitering af arbejdsgruppe-, projektgruppe- og styregruppemøder samt den tværsektorielle kommunikation i projektet.

Desuden er SDSI ansvarlig for den interne evaluering af projektet, herunder planlægning og gennemførelse af fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelser.

Samarbejdspartnere

 • Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
 • Steno Diabetes Center Odense (SDCO)
 • Region Syddanmark, Tværsektorielt Samarbejde
 • Diabetesforeningen
 • 5 kommuner fra Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter: Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø.

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter har eksisteret siden 2013 og består af Region Syddanmark (SDSI, SDCO og Tværsektorielt Samarbejde), 12 kommuner primært fra Syddanmark, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.

Partnerskabet stod bag projektet ”Digital Patientuddannelse”, som blev gennemført i perioden 2014-2017, overgik til drift i 2018 og nu er udbredt til 12 kommuner.

________________________________________

 • START: 1. januar 2019
 • SLUT: 31. maj 2021

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn

Anna-Britt Krog

Specialkonsulent, udviklingskoordinator, (Programleder for Det Digitale Sundhedscenter)

Brugercentreret Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn
APPFWU01V