Skip til primært indhold

Livet mellem stuerne på Odense Universitetshospital

Patienter, pårørende blev inddraget i at gøre hospitalets gangarealer, venteområder og opholdsrum mere indbydende og inviterende.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

Patienter og pårørende tilbringer meget tid i områder, som ikke direkte indgår i patientens behandling. Det drejer sig om gangarealer, venteområder og opholdsrum. 

Projektet "Livet mellem Stuerne" skulle sikre, at patienter og pårørende føler sig godt modtaget, at de føler sig set og hørt og at de oplever, at tiden kan udnyttes til individuelle behov. Projektet genskabte rummene, så de i højere grad motiverede patienter og pårørende til at bruge rummene aktivt og som en del af opholdet.

 

Patientoplevet kvalitet gennem brugerinddragelse 

Baggrunden for projektet var seminaret ”Patient og pårørendeinddragelse på OUH” som Odense Universitetshospital gennemførte i januar 2013. Her blev temaet brugerinddragelse sat på dagsordenen, og OUH udarbejdede og igangsatte efterfølgende en handleplan med konkrete indsatser for at højne den patientoplevede kvalitet. 

Samarbejde mellem Afdeling for Kvalitet og Forskning, MTV OUH og Syddansk Sundhedsinnovation

Projektet "Livet mellem Stuerne" blev gennemført i samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og OUH’s Afdeling for Kvalitet og Forskning, MTV.

I projektet samarbejdede tre sengeafsnit og fire ambulatorier med det formål at indsamle personalets og patienternes oplevelser af de eksisterende arealer. De satte ord på hvilke ønsker og behov, de har fremadrettet.

I efteråret 2014 blev data indsamlet via feltstudier, herunder observationer og interviews. Disse data dannede grundlaget for en fælles idégenereringsworkshop med inddragelse af medarbejdere og interessenter.

I løbet af december 2014 testede samtlige deltagende enheder de tiltag, de selv var med til at udvikle.

Fra marts 2015 blev der udpeget ét ambulatorium og ét sengeafsnit, som ud fra Syddansk Sundhedsinnovations designmanual og skitseforslag ombyggede dele af patientopholdsområderne.

Syddansk Sundhedsinnovation foretog, via spørgeskemaer, både før- og eftermåling af patienternes oplevelse af arealerne.

Formål

Formålet med projektet var:

  • at opholdsrum og gangarealer i sengeafsnit og ambulatorium kan motivere patienterne til større aktivitet
  • at patienter og pårørende følger sig godt modtaget – at de føler sig set og hørt
  • at patienter og pårørende oplever, at tiden kan udnyttes til individuelle behov.

Mål

Gennem en brugerinddragelsesproces at undersøge og udvikle ideer til forbedring af ovenstående. Og at teste disse løsninger på de tilsammen syv deltagende enheder.

Den indsamlede viden og resultaterne af tests blev brugt som baggrund for en designmanual med henblik på fremadrettet anvendelse på OUH og i forbindelse med indretningen af Nyt OUH. Desuden leverede Syddansk Sundhedsinnovation et konkret skitseforslag til patientophold i ét ambulatorium og ét sengeafsnit.

Deltagende afdelinger:

  • Ortopædkirurgisk sengeafsnit
  • Nyremedicinsk sengeafsnit
  • Brystkirurgisk Center sengeafsnit
  • Kæbekirurgisk ambulatorium
  • Hæmodialyse-ambulatoriet
  • Onkologisk ambulatorium
  • Hæmatologisk ambulatorium.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V