Bedre pleje af borgere med demens

Projekt undersøger om måling af aktivitet hos borgere med demens kan være med til at støtte den forebyggende indsats og sikre bedre trivsel hos borgerne

Optimering af demensplejen

Alene i Danmark lever flere en 85.000 med en demensdiagnose, det er ca. 1,5 % af befolkningen. Det er vigtigt at sikre, at borgere med demens lever et godt liv på trods af diagnosen. Her kan nye teknologier være med til at understøtte den demensramte borger, de pårørende og det plejepersonale, som hjælper dem i hverdagen.

I projektet ”Demos-10: Forbedret Demenspleje via Dataanalyse” videreudvikles DEMOS-10, et intelligent sensorplaster, som påsættes på ryggen af borgeren med demens. Plastret fungerer som en aktivitetsmåler, der indsamler døgnet rundt borgerens aktivitet, søvn og derved evt. uro.

De registrerede data visualiseres i en døgnrytmerapport, så aktivitetsniveau, søvn og evt. uro let kan aflæses af den sundhedsfaglige medarbejder. Medarbejderen får med døgnrytmerapporten en objektiv visualisering af borgerens faktiske aktivitetsmønster, som kan skabe en bedre forståelse for borgerens døgnrytme og årsag til fx træthed om dagen, udadreagerende adfærd m.m.

Formål

Projektets overordnede formål er at videreudvikle Demos-10-teknologien, så den mere præcist viser, hvor aktivt en borger er om dagen, og om natten fx om en borger reelt sover eller blot ligger ned. Derudover er der fokus på at forbedre visualiseringen af de indsamlede data i døgnrytmerapporten, så den er lettere at aflæse og analysere.

Målet med projektet er at undersøge og evaluere på de gevinster, der ligger i at bruge teknologien sensorplastret Demos-10 i pleje og omsorg af demensramte borgere.

Gennem brug af avanceret analyse af sundhedsdata, der indsamles via sensorplastret Demos-10, forventes der således bedre mulighed for forebyggende tiltag at kunne tage beslutninger omkring handleplaner vedr. en demensramt borger, der bygger på objektiv data. I det hele taget sigtes der mod at skabe et forbedret trivsel blandt borgere og arbejdsmiljø hos medarbejderne.

Gevinster ved projektet

Producenten af Demos-10, virksomheden Brane Aps, samarbejder med vidensinstitutioner og konsulenter fra bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation om at undersøge effekten af Demos-10 i Kertemindekommune, som allerede bruger teknologien. Sammenfattende forventes følgende kvantitative og kvalitative gevinster:

 • Bedre viden om demente borgeres trivsel
 • Forebygge og reducere adfærdsændringer hos borgere
 • Større arbejdsglæde hos medarbejderne
 • Objektiv viden og højnet faglighed i beslutningsprocesser omkring handleplaner
 • Sparet tid på dokumentation.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i projektet

Syddansk Sundhedsinnovation planlægger, udfører og afrapporterer et mixed-methods evalueringsstudie med medarbejdere på udvalgte plejehjem, rehabiliteringscenter og hjemmeplejecenter i Kerteminde Kommune. Der gennemføres:

 • Baseline måling (afsluttet i efteråret 2020) af de nuværende arbejdsgange ifm. døgnrytmemålingen på plejecentret
 • En statusmåling (afsluttet i foråret 2021) af brugen af Demos-10 med fokus på gevinster og udfordringer i implementeringsfasen, især i forhold til borgernes og plejepersonalets oplevelser og erfaringer med Demos-10-sensorplasteret
 • Slutmåling (i efteråret 2021) – bestående af fokusgrupper og et spørgeskema, der yderligere følger op på implementeringen og sammenligner målinger på gevinsterne fx tidlig indsats for at skabe bedre trivsel hos den demensramte, medarbejders styrket faglighed m.m.

Samarbejdspartnere

 • BRANE ApS
 • SENS Innovation ApS
 • Syddansk Universitet
 • Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode: 15. juni 2020 - 31. december 2021.

Finansiering: Projektet DEMOS-10 er en del af VISE, og er som sådan medfinansieret med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Demos-10: En del af VISE VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme

Demos-10 er et af fem VISE-projekter, som afprøver og videreudvikler velfærdsteknologier og velfærdsydelser til gavn for borgeren og de involverede sundhedsprofessionelle. Det samlede VISE har et etableret partnerskab og en fastlagt tidsplan (slutdato: dec. 2021). Syddansk Sundhedsinnovation bidrager med ny viden omkring brugernes oplevelser med produktet.

Læs mere om VISE.

Bedre pleje af borgere med demens