Skip til primært indhold

Medicinspild på Hospice Sydvestjylland

Projekt skal kortlægge omfang og baggrund for medicinspild fra patienter, som er indlagt på Hospice Sydvestjylland og afgår ved døden pga. alvorlig og livstruende sygdom.

Formål

Projektet går ud på at kortlægge omfang og baggrund for medicinspild fra patienter indlagt på Hospice Sydvestjylland.

Mere konkret vil projektet:

 • Generere viden om omfanget af medicinspild på Hospice Sydvestjylland
 • Aafdække, hvorfra medicinspildet stammer.

Resultater skal bruges til,

 • at identificere initiativer, der kan nedbringe medicinspildet i optageområdet for Hospice Sydvestjylland
 • at bidrage til at nedbringe Region Syddanmarks generelle medicinspild og herved understøtte forandringen mod lavere klima- og miljøbelastning fra lægemiddelområdet.

Ud over de klimamæssige gevinster kan reduktion af unødvendig medicin for patienter med alvorlig og livstruende sygdom bidrage til at øge patienternes livskvalitet gennem et lavere lægemiddelindtag og dermed lavere risiko for bivirkninger.

Sidst, men ikke mindst kan mere rationel anvendelse af lægemidler bidrage til at reducere udgifterne til lægemidler, til gavn for borger, region og samfundet generelt.

Den genererede viden fra projektet kan med fordel bringes i spil andre steder i regionen og Danmark, samt tværsektorielt hvor patienter behandles i de palliative faser i både primær og sekundær sektor.

Baggrund

Når patienter med livstruende sygdom indlægges direkte fra hjemmet til på Hospice Sydvestjylland, opfordres de til at medbringe al deres medicin. Denne medicin skal efter patientens død kasseres, da genanvendelse ikke er muligt grundet praktiske og lovgivningsmæssige forhold.

Efter aftale indleverer Hospice Sydvestjylland efterladte lægemidler fra afdøde patienter til sygehusapoteket på Esbjerg Sygehus med henblik på destruktion.

Det drejer sig ret store mængder, op til flere bæreposer med medicin hver uge. Det indikerer et betydeligt medicinspild på årsbasis fra denne patientgruppe.

En hurtig gennemgang af den indleverede medicin fra en uge viste, at det var lægemidler,

 • der primært er indløst på recept, sandsynligvis udskrevet fra almen praksis og specialistafdelinger på sygehusene, forud for indlæggelse på hospice
 • der var målrettet behandling af kroniske sygdomme og disses symptomer (f.eks. hjertemedicin, inhalationspræparater, diabeteslægemider og smertestillende)
 • målrettet forebyggende behandling (f.eks. kolesterolsænkende lægemidler og lægemidler mod forebyggelse af knogleskørhed) samt vitamin- og mineralpræparater.

Det påviste medicinspild stammer derfor fortrinsvis fra forudgående kontakter til sundhedssystemet, og ikke fra kontakt/indlæggelse på hospice.

Projektets forslag til nedbringelse af spild forventes derfor i høj grad at fokusere på, hvordan ordinationerne kan undgås forud for indlæggelse på hospice.

Medicinspildet på hospice indgår i Esbjerg og Grindsted Sygehus’ samlede mængde medicinspild og bortskaffes som medicinaffald på lige fod med øvrigt medicinaffald fra sygehuset.

Med afsæt i ovenstående viden vil vi foretage:

 • En nærmere og mere konkret kortlægning af medicinspildet. Over en periode på 3 måneder registreres den medicin, der indleveres til sygehusapoteket fra Hospice Sydvestjylland
 • En opgørelse af lægemiddelforbrug (dvs. typer af medicin, der er at finde på patienters aktuelle medicinlister, som er indlagt på hospice), samt en række patientkarakteristika (køn, alder, performancestatus, evt. indlæggelsestid samt hvor patienten er henvist til hospice fra). Formålet er at kortlægge, hvor en evt. indsats for nedbringelse af medicinspildet kan målrettes

Projektet er en del af Odense Universitetshospitals leadområde inden for bæredygtig medicin, hvor nedbringelse af medicinspild skal bidrage til at reducere klima- og miljøbelastningen fra lægemidler.

Forventet effekt

Nedbringelse af medicinspild kan:

 • Reducere mængden af medicin der kasseres, og som anses som klima- og miljø skadeligt risikoaffald
 • Nedsætte mængden af CO2 der udledes fra medicinspild fra sygehusene i Region Syddanmark
 • Reducere udgifterne forbundet med køb af lægemidler for såvel borger som region (medicintilskud)

Partnerskab

 • Projektejer: Mette Marie Hougaard Christensen, cheflæge, Farmakologi, Odense Universitetshospital
 • Projektleder: Sidsel Arnspang Pedersen, speciallæge i klinisk farmakologi, Farmakologi, Odense Universitetshospital
 • Sygehusapoteket, Esbjerg Sygehus
 • Hospice Sydvestjylland
 • Enhed for lindrende behandling, Esbjerg Sygehus
 • Afdelingen for Grøn Omstilling, Region Syddanmark
 • Syddansk Sundhedsinnovation

Projektperiode

Projektperiode: 1. marts 2024 - 31- december 2024.

Projektet er finansieret af Region Syddanmarks pulje til grønne initiativer.

 

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU02V