Skip til primært indhold

Sammen om Psykiatri til gavn for de mest komplekse og udsatte borgere

Projektet "Sammen om Psykiatri", en ny tværsektoriel samarbejdsmodel, er et værdifuldt initiativ til gavn for de mest komplekse og udsatte borgere. Det viser evalueringen af projektet

Sammen om Psykiatri - en ny tværsektoriel samarbejdsmodel

Projektet Sammen om Psykiatri har i perioden 2018-2022 afprøvet en ny tværsektoriel samarbejdsmodel for de mest komplekse og udsatte borgere i den regionale psykiatri og kommuner.

Syddansk Sundhedsinnovation har evalueret projektet, og parterne bag projektet præsenterer nu rapporten og anbefalingerne til indsatsen.

Læs "Sammen om Psykiatri", evalueringsrapport, maj 2022.

Sammen om Psykiatri - et værdifuldt initiativ

Overordnet er det evalueringens fund, at Sammen om Psykiatri opleves som et værdifuldt initiativ.

Indsatsen har haft værdi for både det tværsektorielle samarbejde og borgerne i form af styrkede relationer, stærkere koordinering og konkrete tiltag, som har forbedret borgernes livssituation.

Samarbejdsformen er dog ikke uden udfordringer. Borgergruppen er yderst kompleks, og det tværsektorielle samarbejde støder på udfordringer som følge af forskellige vilkår og tilgange i arbejdet.

Otte anbefalinger til forankring af Sammen om Psykiatri

Rapporten udleder derfor otte anbefalinger til videre udvikling og forankring af Sammen om Psykiatri.

  • Klar forventningsafstemning om deltagernes roller og rammer er afgørende
  • Det skal prioriteres at opdyrke stærke relationer og gensidig faglig respekt
  • De lokale tovholdergrupper bør have blik for nye samarbejdsmuligheder
  • Ledere med beslutningsmandat skal deltage på møderne
  • Der bør prioriteres ekstra tid og ressourcer til indsatsen (fx administrativ understøttelse)
  • Der skal være opmærksomhed på at skabe trygge rammer for borgernes deltagelse på møderne
  • Man bør have en klar og konsekvent tilgang til opfølgning på møderne
  • Et kontinuerligt fokus på formidling af formål og rammer er nødvendigt.

Læs "Sammen om Psykiatri, evalueringsrapport, som uddyber anbefalingerne.

Evalueringen belyser et projekt, som – hvis der tages hensyn til ovenstående forudsætninger – kan skabe betydelige positive effekter. Både for samarbejdet på tværs og for de borgere, som er omdrejningspunktet.

Sammen om Psykiatri – udrullet i alle kommuner

Psykiatrien og de 22 kommuner i Region Syddanmark har i implementeringsprojektet Sammen om Psykiatri afprøvet en ny samarbejdsmodel, som skal gavne de mest sårbare borgere over 20 år med en psykisk sygdom, som modtager både kommunale og regionale indsatser.

Formålet er at forbedre borgernes livssituation gennem et styrket samarbejde og mere sammenhængende indsatser. Projektet er snart udrullet i alle 22 syddanske kommuner, som hver har afholdt en række borgercentrerede møder med aktører samlet på tværs af psykiatri, kommune og andre instanser.

Kvalitativ evaluering med fokus på værdi for både borgere og fagprofessionelle

Syddansk Sundhedsinnovation har i foråret 2022 evalueret Sammen om Psykiatri med fokus på den oplevede og konkrete værdi for både borgere og fagprofessionelle i projektet.

Evalueringen er et kvalitativt studie, som tager udgangspunkt i fem cases. Hver case beskriver en syddansk kommune, hvor man har udrullet Sammen om Psykiatri. De fem cases tilbyder et indblik i de erfaringer, som man lokalt har gjort sig i projektet. Slutteligt samler evalueringen erfaringer fra de fem cases i en opsamling på projektets tværgående værdi og tværgående opmærksomhedspunkter.

Evalueringsrapporten og anbefalingerne er i den tidlige sommer 2022 blevet præsenteret for projektets styregruppe og en lang række deltagere og interessenter fra psykiatri og kommuner. Evalueringsrapporten indgår således i det videre arbejde med at udvikle, prioritere, styrke og implementere indsatsen centralt såvel som lokalt.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, ph.d. i produktdesign

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn

Marie Harup Jensen

Innovationskonsulent, antropolog

Innovativt Byggeri og Drift


20 56 69 42
APPFWU01V