Skip til primært indhold

Det Digitale Sundhedscenter

Det Digitale Sundhedscenter er et partnerskab mellem region, kommuner og patientforeninger om digitale tilbud, der støtter mennesker med kronisk sygdom i at leve et godt liv og blive mere selvhjulpne

De digitale og fysiske sundhedscentre skal eksistere side om side for at skabe øget sundhed og livskvalitet for borgerne. Digitale tilbud kan tiltrække målgrupper, der normalt ikke tiltrækkes af de kommunale tilbud og derved give endnu flere mennesker mulighed for at deltage i sundhedsfremmende tilbud.

Udover at borgerne får et større udvalg af sundhedstilbud, er partnerskabet også givtigt for kommunerne, da de kan udnytte deres ressourcer bedre, fx ved at lave digitale hold på tværs af kommunegrænser.

Det Digitale Sundhedscenter er rammen om digital patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes samt hjertesygdom, og er derudover også rammen for en række delprojekter med fokus på forskellige målgrupper. Fælles for tilbud og projekter under Det Digitale Sundhedscenter er visionen om at forebygge kronisk sygdom og understøtte, at mennesker med kronisk sygdom får flere kompetencer til at mestre egen sygdom og sundhed samt en høj livskvalitet.

Digitale Patientuddannelser

”Digital Patientuddannelse” var et 3-årigt projekt (jan. 2015 – dec. 2017) målrettet borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom. Projektet var det første delprojekt under Det Digitale Sundhedscenter.

Læs evalueringsrapport for "Digital Patientuddannelse. For borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom", april 2018.

Digital Patientuddannelse er efter projektperioden overgået til drift. Den digitale patientuddannelse guider borgerne til et bedre liv med deres kroniske sygdom via e-læring som selvstudie og online undervisning i form af webinarer. Borgerens egne målsætninger og behov er centrale for indsatsen og fokus er på at understøtte mestring af egen sygdom.

I øjeblikket tilbydes digital patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes samt borgere med hjerteklapsygdom eller iskæmisk hjertesygdom. Læs mere om forløb og tilmelding på www.detdigitalesundhedscenter.dk

”Sundhed sammen hjemmefra” videreudvikling af digitale patientuddannelser

Med midler fra TrygFonden er det blevet muligt for Det Digitale Sundhedscenter at udvikle flere digitale patientuddannelser. Det betyder, at der i perioden januar 2021 – juli 2023 vil blive udviklet og afprøvet digitale patientuddannelser til KOL og yderligere to hjertesygdomme (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser). Der bliver også udviklet et livsstilsforløb, som er målrettet de mennesker, der ønsker at ændre vaner i forhold til mad, bevægelse og rygning.

De nye patientuddannelser bygges op om samme koncept som de forrige, så de bliver en blanding af e-læring, webinarer og start- og slutsamtaler med personale fra sundhedscenteret.

Syddansk Sundhedsinnovation er ansvarlig for projektledelse og drift af de digitale patientuddannelser.

Læs mere om Sundhed sammen hjemmefra.

Digital Diabetes

Projektet ”Digital Diabetes” (jan. 2019 – jun. 2021) blev gennemført med støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter. I projektet er første version af appen ”Mit liv – min sundhed” udviklet.

I projektperioden var den primære målgruppe for ”Mit liv - min sundhed” sårbare borgere med type 2-diabetes samt sårbare borgere, der pga. deres sundhedsadfærd er i forhøjet risiko for at udvikle kronisk sygdom. Disse målgrupper har behov for støtte til at opnå sunde vaner, og appen giver enkle redskaber og viden, som er formidlet visuelt, overskueligt og handlingsorienteret.

Appen er primært borgerens egen indgang til støtte og viden, men intentionen er, at appen også skal fungere som et dialogstøtteredskab mellem borgeren og de fagpersoner, som støtter borgeren i hverdagen (bostøtter, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter mv.)

Appen kan målrettes borgere i forskellige målgrupper, så indholdet tilpasses deres behov. Så efter projektets afslutning vil der i regi af Det Digitale Sundhedscenter fortsat blive udviklet indhold i appen til borgere med forskellige sygdomme eller behov for støtte til sunde vaner.

Bliv Digital Kompetent

Projektet ”Bliv digital kompetent” (jan. 2019 – jun. 2020) var støttet af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner.

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, Steno Diabetes Center Odense, Tværsektorielt Samarbejde, Varde -, Faaborg-Midtfyn -, Kolding -, Kerteminde -, Odense -, Svendborg -, Ærø – og Halsnæs Kommune samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC SYD.

Projektet havde til formål at styrke de digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse. Det skete igennem et praksisorienteret undervisningsforløb med fokus på at give de sundhedsfaglige et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering.

”Bliv Digital Kompetent” understøttede hermed implementeringen af Det Digitale Sundhedscenter, da det er en væsentlig forudsætning for konceptet, at de sundhedsfaglige er klædt på til at varetage deres nye rolle i digital kontakt med borgeren.

Projektet er afsluttet og erfaringer og resultaterne bliver videreført i et tværprofessionelt valgfag til implementering i den sundhedsfaglige grunduddannelsen (UCL) under navnet ”Digitalisering og Relationsdannelse”. Et diplom-fag under samme navn er oprettet på efter- og videreuddannelsen til sundhedsprofessionelle.

Samarbejdspartnere

Det Digitale Sundhedscenters partnerskab består af en række kommuner, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Region Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation, Tværsektorielt Samarbejde og Steno Diabetes Center Odense).

En liste over aktuelle partnere fremgår af partnerskabets hjemmeside, detdigitalesundhedscenter.dk

Driften af partnerskabets tilbud er finansieret af kommunerne i fællesskab, mens projekter er finansieret af puljer (Digital Diabetes – Sundhedsstyrelsen, Digital Patientuddannelse og Bliv Digital Kompetent – Sundhedsministeriet, Sundhed sammen hjemmefra – TrygFonden).

Kontakt

Anna-Britt Krog

IT-projektleder

Digital Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn

Anne Mortensen (på barsel)

Projektmedarbejder

Digital Innovation


24 62 88 13
APPFWU01V