Skip til primært indhold

Klinikker for seksuel sundhed

Evaluering af Region Syddanmarks tilbud om anonym seksuel rådgivning til unge mellem 13 og 25 år

Læs og download projektets afsluttende evaluering:

Ingen ung bør stå uden adgang til anonym seksuel rådgivning

For unge, især sårbare unge, kan det være svært og tabubelagt at henvende sig til egen læge med seksuelle spørgsmål og udfordringer, ligesom de kan have svært ved at navigere i sundhedsvæsenets tilbud.

Klinikker for seksuel sundhed er med til at sikre, at alle unge har et sted, hvor de kan henvende sig og få anonym råd og vejledning om alle sider af seksuel karakter.

Seksuel sundhed handler om meget mere end prævention, fravær af sygdom og graviditet.  At være seksuelt sund betyder at opleve fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet. Seksuel sundhed dækker således begrebsmæssigt over krop, seksualitet, parforhold, selvbestemmelse, sex og fertilitet, bevidsthed om egne grænser og fravær af seksuelt overførte sygdomme og seksuelle dysfunktioner.

Medarbejderne i klinikkerne arbejder ud fra denne helhedsorienterede og forebyggende tilgang til seksualitet.

Et anonymt tilbud på tværs af kommune og sygehus

De fire klinikker for seksuel sundhed UngSex i Vejle, UngMod i Fredericia og Klinik for Seksuel Sundhed i Odense er udviklet på tværs af kommuner og sygehuse, og det overordnede formål er at forbedre den seksuelle sundhed blandt de unge.

Klinikkerne er bemandet med både kommunale og regionale medarbejdere på deltid, som en del af deres anden ansættelse i kommunen eller regionen. Det handler om kommunale sundhedsplejersker og regionale sygeplejersker, jordemødre eller gynækologer. Herudover har hver klinik ansat en daglig leder/projektleder, som er del af den tværsektorielle styregruppe og indrapporterer status på klinikkens fremdrift under projektperioden.

Klinikkerne tilbyder anonym rådgivning og vejledning, test og undersøgelser og gratis prævention. Herudover har hver klinik deres lokale set-up, der imødekommer konkrete behov. Den primære målgruppe er unge i alderen 13-25 år og for klinikken i Odense også kvinder over 25 år/par.

Evaluering med brugerinddragelse

Formålet med at etablere klinikker for seksuel sundhed er at forbedre den seksuelle sundhed blandt unge i målgruppen 13-25 årige.

Evalueringen er baseret på dataindsamling foretaget i klinikker der ligger i Odense, Vejle og Fredericia.

Evalueringens kvalitativt studie bekræfter, at klinikkerne er godt på vej ift. at indfri formålet med at forbedre den seksuelle sundhed blandt unge. Evalueringen viser også, at brugerne – både de unge og de sundhedsfaglige medarbejderne finder klinikkerne og tilbuddene meningsgivende, værdifulde og tryghedsskabende.

De unge er glade for klinikkerne

Overordnet viser evalueringen, at de unge er meget tilfredse med den rådgivning, de får.

De unge giver udtryk for, at medarbejderne møder dem i øjenhøjde, og at de fordomsfrit anerkender deres problemer. Det igen giver medarbejderne et positivt udgangspunkt for at få indsigt i unges trivsel, mentale og seksuelle sundhed.

- Jeg syntes, at det har været en rigtig god oplevelse, og jeg vil helt sikkert anbefale klinikken til andre, faktisk har jeg allerede anbefalet klinikken til flere af mine veninder, fortæller en ung klient.

- Jeg syntes, at jeg er blevet inddraget rigtig godt. Det har været i mit tempo, og jeg har fået hjælp til det, jeg kom for. Jeg føler, at jeg er blevet hørt, fortæller en ung klient.

- Der var plads til samtalen efter [spiral-oplægningen] og plads til dumme spørgsmål. Jeg følte, der var rigtig god tid, masser af tid til mig, jeg følte over-hovedet ikke, jeg skulle ud af dørene. […] Jeg fik tid at tænke over ting og sidde lidt. Det var rigtigt rart, fortæller en ung klient.

Medarbejdernes kompetencer er drivkraften i kontakten med de unge

I forhold til de sundhedsfaglige medarbejdere i klinikkerne konkluderer evalueringen, at de har formået at skabe et attraktivt og indbydende sted i klinikkerne.

Erfaringen hos medarbejderen er, at de unge ofte opsøger klinikken uden en i forvejen formuleret problemstilling, som medarbejderne på en ydmyg, personlig og imødekommende måde identificerer sammen med den unge.

Tværfaglighed og professionel tilgang udgør dermed en vigtig faktor for, at de unge opsøger tilbuddet, og oplever det inkluderende. I forhold til søgning til klinikken er det afgørende, at klienterne kan henvende sig anonymt, og at kontakt er nem og tilgængelig.

- Her kommer de som ’helt sig selv’. De er simpelthen så seje. Jeg er meget imponeret over dem. De er utrolig gode til at være i det, fordi det handler meget om, at de selv har besluttet sig for det, forklarer en medarbejder.

- Vi oplever, at der er mange, som har problematikker ift. seksuel sundhed, og som har bagvedliggende årsager. Det kræver opkvalificering eller kompetenceudvikling at kunne tage den slags samtaler. I klinikken er der nogle medarbejdere, som kan varetage dette, mens der er andre, som ikke kan. Her bruger vi hinanden ved, at vi henviser til hinanden ift. den konkrete problematik, klienten måtte komme med, forklarer en medarbejder.

Også almen praksis har bidraget til evalueringen. De lægger vægt på, at information om klinikkerne og deres arbejde er vigtigt. De ser muligheden for anonymitet som væsentlig, men gør også opmærksom på behovet for at medicinske tiltag, som fx spiral eller p-piller, fremgår af Fælles Medicinkort.

Evaluering skaber grundlag for klinikkernes videre drift og forankring

De tre klinikker for seksuel sundhed har været i drift siden hhv. 2019 og 2021.

Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark har på vegne af Odense Kommune taget initiativ til, i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, at evaluere projektet og dermed skabe et beslutningsgrundlag for den videre drift og forankring af klinikkerne. Region Syddanmark ønsker fremadrettet i samarbejde med kommunerne at udarbejde en samarbejdsmodel, som skal give en mere ensartet løsning for området vedr. seksuel sundhed.

Evalueringens undersøgelsesdesign består hovedsageligt af et kvalitativt spor, der stedvist underbygges af kvantitativ data. Dataindsamling er foretaget i perioden januar til april 2022.

Til at afdække de unges og sundhedsfaglige medarbejdernes oplevelser og erfaring med klinikkerne, er der genereret kvalitative data gennem 25 individuelle interviews, fokusgruppeinterviews og besøg i klinikkerne. Endvidere har projektledere/daglige ledere og samarbejdspartnere fx praktiserende læger bidraget.

Interviews med de unge er gennemført som telefoninterviews for at give dem en tryg platform, til at udtrykke deres oplevelser. Kvantitativ data er indsamlet via klinikkernes anonymiserede journaloptag.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, ph.d. i produktdesign

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU02V