Graviditetsforløb – digitalt, praktisk, trygt

Over 100 deltagere på tværs af kommuner og sygehuse og almen praksis var den 5. februar 2019 mødt op til temadag om udvikling af en digital løsning til graviditetsforløb, der en gang for alle skal erstatte den papirbårne vandrejournal i den gule kuvert

Fra papirbåren vandrejournal til digital ”graviditetsmappe”

Dagens program var tilrettelagt sådan, at første del af dagen bestod i en indflyvning til dagens tema mens anden del havde fokus på fremtiden og tog fat på den vigtige dialog mellem faggrupperne.

80 % af deltagerne var klinikere - jordemødre, praktiserende læger, fødselslæger og sundhedsplejersker. Og det var noget Nanna Skovgaard, kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet, var glad for. Fordi som hun konstaterede i sit indledende oplæg,

- Mange synes det er en god ide med en digital løsning til graviditetsforløb, men øvelsen bliver at drive den fremad - at udvikle en teknisk løsning, som giver mening i jeres hverdag.

Nanna Skovgaard fortalte, at analysen er begyndelsen. Hun takkede de mange fagprofessionelle, som har været involveret i arbejdet, og lagde op at flest muligt bidrager i det videre arbejde.

Nanna Skovgaard mener, at der er momentum for, at det denne gang skal lykkes at udvikle en digital løsning til graviditetsforløb og implementerer den. Hun mener, at der er politisk vilje på tværs af alle parter og sektorer, at teknologien i dag er mere moden idet blandt andet at app’s bruges i mange sammenhænge og at de praktiserende læger i dag har en fælles it-platform . Endvidere, at forløbstankegangen er så udbredt.

Tryghed og overblik til de gravide – faglighed og tværgående overblik til de sundhedsfaglige

Peter Holbech, chefkonsulent i Rambøll Management, som efter et udbud blev udvalgt til at gennemføre analysen, præsenterede analysen. Han lagde vægt på, at formålet med en digital løsning er at opnå et bedre graviditetsforløb for alle parter, både den gravide og de fagprofessionelle, hun møder på sin vej.

Centralt i den foreslåede løsning er ”Graviditetsmappen”, som den gravide og alle relevante fagprofessionelle kan se og bidrage til. Graviditetsmappen oprettes af den praktiserende læge, når den gravide bestiller sin første konsultation. Den gravide tilføjer selv PRO-data, som fx barnefaderens navn, mens oplysninger, som sundhedsvæsenet allerede har, automatisk føres ind i graviditetsmappen.

I Graviditetsmappen har den praktiserende læge et ’henvisningsværktøj’ med graviditetshenvisning til fødestedet. Og fødestedet har et ’visitationsgrundlag’ med alle oplysninger om den gravide. Disse funktioner ser den praktiserende læge og fødestedet i deres egne systemer, altså henholdsvis praksissystemet og epj.

Mappen foreslås endvidere at have et fællesområde til fx observationspunkter i løbet af graviditeten. Download analysen. 

”Det er dit ansvar nu Jane – det er PRO”

Som optakt til en debat om udfordringer og muligheder ved en digital løsning til graviditetsforløb tog skuespillere fra Improv-E os med til Xkøbing. Skuespillerne gennemspillede Janes graviditetsforløb. Fra første konsultation hos den praktiserende læge over jordemoderkonsultation til konsultation på fødestedet.

Udfordringerne ved den gule kuvert med vandrejournalen, der som den hellige gral bæres fra sted til sted, blev skåret skarpt op.

Janes praktiserende læge startede med at proklamere:

- Det er dit ansvar nu, Jane – det er PRO,

og lagde dermed et tungt ansvar på den førstegangsgravide Janes skuldre. At vandrejournalen kan glemmes og blive væk er en ting. Men skuespillerne satte også fokus på, at Jane skal svare på de samme spørgsmål igen og igen, ligesom der kan være en tendens til, at den fagprofessionelle kun ser den gravide i sin egen kontekst og glemmer at tænke sammenhæng for den gravide.

Men den fagre nye verden kom også Xkøbing. Janes læge mente tiden var inde til at rive den gule kuvert midt over. Dog nok en postgang for tidligt. For på fødestedet var de ikke helt klar til den digitaliserede løsning. Og selvom en digital løsning letter mange arbejdsgange, handler det stadig om, at den gravide er i centrum.

Den svære implementering på tværs af sektorer og fag

Annemette Digmann, selvstændig forsker med en fortid som innovationschef i Region Midtjylland, gav et meget relevant indblik i de mekanismer, der er på spil og som gør det så svært at implementere nye løsninger i den offentlige sektor på tværs af sektorer og fag. Faktisk så svært, at Annemette Digmann mener,

- Det er nemmere at føre krig end at samarbejde på tværs.

Hun kom med en række opfordringer, der gøre samarbejdet om implementering nemmere:

  • Tænk altid implementering ind fra starten
  • Formuler visionen for implementeringen, ’vi gør det er for den gravides skyld’. Den kan være god at vende tilbage til, når egeninteresser skygger for samarbejdet
  • Lav spilleregler for samarbejdet, fx om økonomi, beslutningstagning, konflikthåndtering – før samarbejdet starter. Spilleregler dæmper det som Annemette Digmann kalder hjernes trang til at være på tværs.

Vi er klar!

Med udgangspunkt i de udfordringer som dagens program havde blotlagt, satte et panel bestående af ledende sundhedsplejerske Marika Jensen, praktiserende læge Ruth Kirk Ertmann, chefjordemoder Joan Dürr og fødselslæge Olav Bjørn Petersen sammen med Nanna Skovgaard gang i debatten.

Der var enighed om, at lykkes vi med at udvikle en digital løsning, der understøtter klinisk praksis og understøtter, at praksis løbende udvikler sig, så er ”vi klar”. De gravide er vant til at bruge apps i deres hverdag, og en deltager mente, at papirvandrejournalen meget hurtigt blot vil fremstå som et kuriosum fra en svunden tid.

Ruth Kirk Ertmann, som gennem mange år har arbejdet med test og afprøvning af nye teknologier, er optimistisk og mener, at almen praksis er klar. Hun pointerer, at en digital løsning vil gøre det nemmere at skabe sammenhæng og gennemsigtigt om den gravides forløb, fordi,

- det bliver muligt at følge med i de andre fagprofessionelles arbejde, og dermed at se hvad der er sket før konsultation hos mig, så jeg kan fortsætte hvor de slap.

Et centralt emne under debatten var hvordan vi sikrer, at den digitale løsning afspejler klinisk praksis, så kliniske praksis bliver ’oversat’ og fremgår af den kravspecifikation, som er et af de næste skridt i processen fra analyse til løsning.

Olav Bjørn Petersen opfordrede sine kolleger til

- at gå ind i udviklingsprocessen og hjælpe it-specialisterne med at forstå den kliniske hverdag og hvordan den arbejder.

For Olav Bjørn Petersen er det endvidere vigtigt, at en digital løsning kommer til at bestå af moduler, som løbende kan tilpasses, også efter at løsningen er implementeret.

Joan Dürr lagde vægt på, at prøvehandlinger vil blive lagt ud til klinikerne i den tekniske udvikling af en løsning og så i øvrigt at kunsten i at implementere ligger i kulturforandringen. Joan fortalte også en lille sjov historie fra en samtale med nogle unge, der havde sammenlignet graviditetsforløbet med et strategispil, ”hvor man først får udleveret våbnene hen ad vejen, når man har brug for dem”.

Fra et kommunalt perspektiv lagde Marika Jensen vægt på, at en digital løsning skal skabe systematisering i hverdagen. Hun ser gerne, at løsningen også afspejler det meget værdifulde omkring min graviditet og min fødsel, og at løsningen på sigt tænker hele det sunde barneliv.

Det videre forløb

I løbet af foråret 2019 bliver løsningen konkretiseret, så en første version af graviditetsmappen kan præsenteres. Arbejdet sker i tæt samarbejde med klinikerne, Jordemoderforeningen, Obstetrikerne og PLO samt MedCom, Sundhedsdatastyrelse mv.

Nanna Skovgaard sluttede af med at opfordre til at blande sig i det videre arbejde,

- vi sidder omkring et rundt bord, som vi kan læne os ind over og tage ejerskab til arbejdet.

FAKTA

Temadagen var arrangeret af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet. Morten Givskud, SDSI var moderator på dagen.

Baggrund

Siden 1977 har gravide i Danmark været afhængige af en papirudgave af vandrejournalen, som anvendes af alle gravide under graviditetsforløbet. En løsning, som passer dårligt til et i øvrigt digitaliseret sundhedsvæsen.

Det var baggrunden for, at Sundheds- og Ældreministeriet i juni 2018 søsatte projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb”. Projektet skal en gang for alle skal erstatte den papirbårne vandrejournal med en digital løsning.

Samarbejdspartnere

En bred kreds af samarbejdspartnere, som afspejler de aktører, som den gravide møder i sit forløb er en del af projektet: Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation PLO og Sundhedsdatastyrelsen.