Succesfuld hospitalslogistik i de danske regioner

Inspirationsdag om hospitalslogistik lokkede logistikansvarlige fra alle fem regioner til Syddansk Sundhedsinnovation i Odense

Baggrunden for inspirationsdagen den 28. november 2018 var, at danske sygehuse står foran markante udfordringer i forhold til at effektivisere driften. Et af de områder hvor der kan effektiviseres og dermed findes besparelser er i sygehuslogistikken.

Formålet med dagen var derfor, at hver region præsenterede deres arbejde med logistikløsninger, for at inspirere kolleger over hele landet.

Når logistikstrategien møder virkeligheden

Helle Lausten og Lis Mayntzhusen er logistikchefer på Sygehus Sønderjylland. De lagde ud med at beskrive den rejse som SHS har været på siden 2011.

Her var en brændende platform anledning til at udarbejde strategi og koncept for hele logistikområdet med en lang række delkoncepter, som detaljeret beskrev blandt andet håndtering af affald, blodkomponenter, depotvarer, indhold i casecart, fødevarer, senge og uniformer.

Logistikkonceptet er løbende tilpasset for at tage højde for nye krav til automatisering, kvalitet og standardisering. Dermed er logistikkonceptet altid tidsvarende.

Helle Lausten fortalte, at styrken ved logistikkonceptet i de følgende år viste sig at være, at de aldrig var i tvivl om retningen og derfor var klædt på til at imødegå de udfordringer, som er en del af arbejdet på et sygehus.

Som et konkret eksempel på effekten af delkonceptet casecart viste Lis Mayntzhusen en film, som viser hvordan medarbejderne i Sterilcentralen i dag er ansvarlig for pakning af casecart til operationer.

 

Erfaringer fra den største IOT-installation i sundhedssektoren i Europa

Steffen Ørnemark, specialkonsulent, Serviceafdelingen, Aarhus Universitetshospital fortalte om implementeringen af et nyt tracking system baseret på RFiD teknologien.

Systemet gør det muligt for Steffen Ørnemark og hans kollegaer at følge udstyr uanset hvor på hospitalet det bliver brugt. Dermed også sikre at udstyr ikke bliver væk, et problem som kendes på alle hospitaler.

Steffen fortalte både om implementeringen og udviklingen af den internationale standard som blev skabt på baggrund af implementeringen af systemet.

Selv om implementering af systemet er færdig udvikles der stadig på løsningen.

Erfaringer med robotten OPTIMUS – Ny teknik på gamle sygehuse

Køge Sygehus er et gammelt sygehus. Her er elevatorer ikke tilpasset selvkørende robotter, gangene er smallere og der er ofte placeret udstyr på gangene, som udfordrer robotter.

Det var udgangspunktet for et projekt ved Sjællands Universitetshospital i Køge, hvor driftschef Johnny Petersen og chefkonsulent Lillian Hansen, Driftsafdelingen havde ansvaret for at afprøve brugen af en MiR transportrobot og indsamle erfaringer om, hvordan robotteknologi i højere grad kan bruges på hospitalet.

Robotten var den første logistikrobot i Region Sjælland, og dens opgave var at køre sterilvarer ud til udvalgte afsnit på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Hovedfokus for Sjællands Universitetshospitals brug af nye teknologier er, at medarbejdere i endnu højere grad kan bruge deres tid på de patientnære opgaver.

Det at tænke robotteknologi ind i eksisterende sygehusbyggeri er en opgav e i sig selv. Men også de ændrede arbejdsdelinger og kulturen gav udfordringer.

Da projektet overgik til drift blev robotten døbt OPTIMUS efter en afstemning blandt personalet.

Principper for logistik på NytOUH

Poul Køstner, projektkonsulent, Logistik, Projektorganisationen for Nyt OUH fremviste Logistil konceptet fra Nyt OUH. Her er fokus på kassesystemet, som skal transportere varer ud på afdelingerne fra servicebyen på Nyt OUH. I pausen var det muligt for alle der lyttede med til at se 1:1 mock-up af logistikzonerne som de vil være på NYT OUH.

Columna opgavesystemet – et skridt på vejen til mere effektiv hospitalsservicelogistik

Lars Esko, Torben Johannesen og Bjarne Petersen er driftschefer i Logistikafdelingen, på Aalborg Universitetshospital.

Som det første hospital indførte Aalborg Universitetshospital i 2014 Columna opgavesystemet. Det er i dag fuldt implementeret og benyttes til servicelogistik som fx affaldstømning, kørsel med madvogn, opgaven med at vende patienter på intensiv.

Tidligere tider, hvor klinikerne ringede opgaver ind til portørcentralen, som så mødte op i afdelingerne, er afløst af, at alle service- og logistikopgaver løbende tikker ind i Columna. Servicemedarbejderne ’tager’ løbende opgaver via deres smartphone afhængigt af hvor de befinder sig på hospitalet.

Det har været en stor omstillingsopgave for såvel det kliniske personale som servicepersonalet. Klinikerne følte de mistede overblik og den personlige relation til ’deres’ portører. Og servicemedarbejderne var bekymret for overvågning af deres færden og de opgaver de løser.

For at overvinde disse udfordringer er det altafgørende at ledelsen bakker op om forandringer og tør udfordre eksisterende kultur og organisering.

På bundlinjen har Columna ført til mere smidig opgaveløsning og dermed også en mere effektiv drift. Og Aalborg Universitetshospital arbejder nu med at udvide brugen af Columna til andre service områder.

Sådan etableres end-to-end logistik i Region Hovedstaden

Kristian Bille, logistikkonsulent, Regional Logistikudvikling, Region Hovedstaden fortalte om de læringer og udfordringer, som man i Region Hovedstaden har haft i forhold til at forny forsyningslogistik.

Dette blev relateret til den nationale strategi for forsyningslogstik, som blev vedtaget i 2017, og hvor de første deadlines er i 2018. Da alle landets regioner har bekræftet at de vil leve op til aftalen, var det et meget relevant oplæg for de tilhørende.

Den svære implementering

Alle oplægsholdere var enige om, at implementering altid er den største udfordring.

De sidste 50 meter er den største udfordring. For det er her planer, koncepter og gode intensioner møder virkeligheden – de fysiske rammer og de medarbejdere, der skal sætte handling bag konceptets ord.

Et væsentligt skridt på implementeringsvejen er fokus på den faglige udvikling af logistikmedarbejderne, at de berørte medarbejdere ude i klinikken tager ejerskab til opgaveglidning og automatisering , som ofte er en integreret det af nye logistikløsninger.

Fremtidens brug af moderne logistik

Midtvejs i programmet stillede deltagerne skarpt på servicelogistikkens udfordringer og løsninger gennem en workshop.

Deltagerne arbejdede dels med at afdække centrale udfordringer for servicelogistikken, dels med at formulere konkrete løsningsforslag.

Syddansk Sundhedsinnovation samler resultaterne af workshoppen i en rapport, som efterfølgende sendes ud til deltagerne. Håbet er, at rapporten kan understøtte det fremadrettede arbejde med hospitalslogistik.

Succesfuld hospitalslogistik i de danske regioner

Kontakt
SDSI
Projektleder
Jens Dinesen Strandbech
+45 2924 8925
Jens.Strandbech@rsyd.dk

SDSI
Innovationskonsulent
René Høltzermann
+45 2324 5986
Rene.Holtzermann@rsyd.dk