Telemedicin - Et kig fremad

MaTIS-projektets leverancer er nu stresstestet, modnet og klar til brug. Kommuner, regioner, sygehuser m.fl. delte indsigter og erfaringer fra projektet den 5. april 2017 hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense

Vejret bevæger sig langsomt, men sikkert mod varmere tider. Derfor var det passende, at deltagerne blev mødt af beachflag ved Syddansk Sundhedsinnovation i Odense den 5. april 2017, hvor MedCom var vært ved en temadag om MaTIS-projektet (Modning af Telemedicinsk Infrastruktur).

Tryg forbindelse mellem borger og sundhedsvæsen

MaTIS handler i al sin enkelhed om at skabe en tryg forbindelse ud til borgeren, så hun kan modtage hjælp i eget hjem fra egen læge, kommunen og sygehuset. 

Dette gøres ved hjælp af telemedicinske løsninger, bl.a. videokonsultationer og apps, der opsamler sundhedsdata. Derudover handler MaTIS om deling af sundhedsdata mellem de fire sektorer: Borger/patient, almen praksis, kommune og sygehus, således at alle har adgang til og mulighed for nøje at følge borgerens sygdomsforløb.
Og ligesom vejret, der langsomt bliver bedre, er MaTIS også et projekt, der har bevæget sig støt og roligt fremad siden starten.

En and eller en kanin?

Lars Hulbæk fra MedCom bød velkommen og udtrykte glæde over, at det var A-holdet, der var mødt talstærkt op til dagen.

Herefter tog Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen plads ved talerstolen. Anders Brahm brugte ikke vejret som sammenligning for MaTIS, men i stedet den velkendte illusionstegning af hvad der både kan ligne en and og en kanin.

Hvor nogle fejlagtigt ser MaTIS projektet som en kanin, der let og hurtigt hopper fremad, er det i virkeligheden en and, som på overfladen svømmer stille og roligt, mens der under overfladen arbejdes hårdt for at sikre fremdrift. Og hårdt arbejde bærer frugt, eftersom projektet nu er klar til at blive taget i brug.

Alle skal spille med

Direktør for OUH og Svendborg Sygehus, Peder Jest, fulgte samme tangent og fremhævede især vigtigheden af samarbejdet mellem alle aktører. Han udtalte blandt andet,

- Vi er et symfoniorkester – og alle skal spille med.

Morten Bruun-Rasmussen, Sundhedsdatastyrelsen/MEDIQ, og Jan Petersen, MedCom, viste en kort film, der let og borgervenligt forklarede hvordan telemedicinske løsninger udbredes til borgerne og gav derefter et mere teknisk indblik til indhold og strukturer i MaTIS. Også Esbjerg Kommune holdt oplæg om deres erfaringer og lagde vægt på, at vi sammen skal tage ansvar for sundheden.

Repræsentanter fra virksomheden CGI Group Inc. (Consultants to Government and Industries) gav deltagerne en idé om hvordan standarder og infrastrukturer skal spille sammen i nuværende it-systemer på sygehusene, hvorefter et indlæg fra virksomheden CGM-Compugroup Medical drejede fokus over på synspunkterne hos praksislægerne og deres oplevelse.

Skuespil fremmer forståelsen

Som intermezzo på dagen gav skuespillere fra Dacapo-teatret, med CoLab Plug & Plays ’dukkehus’ som scene, et indblik i hvordan kommunikation og data i fremtiden kan flyde mellem borger, almen praksis, kommune og sygehus.

Gennem hovedpersonen Grethe oplevede deltagerne hvordan patienter kan frygte at føle sig afskåret fra hjælp, når de udskrives efter en indlæggelse. Det blev visualiseret hvordan telemedicinske løsninger og teknologi kan afhjælpe patientens følelse af afmagt og dermed medvirke til at give patienten en bedre oplevelse af sygdomsforløbet.

Fremtiden kommer uanset hvad vi gør, derfor er det vigtigt at have en vision om hvordan de udfordringer, som fremtiden bringer kan løses. Som det ser ud nu, kommer vi til at mangle læger, hænder og øjne, eftersom antallet af ældre vil stige. Telemedicinske løsninger er derfor en nødvendighed for at kunne overkomme de krav, samfundet stiller til sundhedsvæsenet.

MaTIS er et skridt på vejen, men fødderne under vandet arbejder stadigvæk hårdt, for der er endnu et stykke at svømme.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Region Syddanmark ved Syddansk Sundhedsinnovation havde i MaTIS-projektet følgende opgaver

  • ansvaret for den sundhedsfaglige afprøvning og ansvarlig for at indgå de nødvendige aftaler/kontrakter med leverandørerne af EPJ og LPS i forbindelse med den tekniske afprøvning
  • udarbejdelse af rapport, som beskriver resultatet af den sundhedsfaglige afprøvning.

Herudover bistod Syddansk Sundhedsinnovation med afvikling af temadagen.

Telemedicin - Et kig fremad
Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk

SDSI
Projektmedarbejder
William Binderup Jensen
+45 3056 3339
wbj@rsyd.dk