Syddansk Sundhedsinnovation var med på Netværksdage om Sygehusbyggeri

Innovative indkøb, brugen af mock-up og indsigt i udvikling af en helt ny psykiatriseng. Det var nogle af de projekter som Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede på Netværksdage om Sygehusbyggeri i Nyborg

Danske Regioner inviterede for femte gang medarbejdere og ledere, der arbejder med regionalt sygehusbyggeri, til Netværksdage om Sygehusbyggeri. Det foregik den 1. og 2. september 2015 i Nyborg.

Medarbejdere i Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede sammen med samarbejdspartnere en række centrale projektet i forbindelse med sygehusbyggerier i Region Syddanmark.

20 deltagere var med til at bygge og indrette en mock-up

Omkring 20 deltagere var med til at bygge 1:1 mock ups ved at bruge flamingoplader, papir og farve.

- Deltagerne var en god blanding af nogen, der aldrig havde arbejdet med mock ups før og nogen, der havde erfaring med processen. De var alle engagerede og gik til opgaven med fokus på patient og pårørende, forklarer innovationskonsulent Kristine Kjærsig, Syddansk Sundhedsinnovation 

Standard patientstue og venteområde
En gruppe byggede en standard patientstue og en anden gruppe indrettede et ambulatorieventeområde med plads til 12 patienter og pårørende. Begge grupper havde fokus på en indretning, som understøttede patienternes egne ressourcer.

Brugertest af mock ups førte til ændringer
Halvvejs i forløbet byttede grupperne plads for at teste hinandens mock ups og indretning. Brugertesten gav anledning til diskussion og begge grupper måtte foretage ændringer af deres mock ups på baggrund af testresultatet og diskussionen.

- Den her lille testmock up viste, at det giver gevinst at afprøve indretning og simulere drift. Man optimerer arbejdsgange og patientforløb fx inden indflytning i nye lokaler eller ved sammenlægning af afdelinger, udtaler Kristine Kjærsig.

Kristine Kjærsig fortalte også om de syddanske erfaringer med at bruge fuldskala mock-ups, og gav deltagerne indsigt i hvordan fuldskala-modeller kan bruges til at få den mest hensigtsmæssige indretning af rum og hvordan brugerinddragelse er at nøgleord, for det er medarbejderne, der kommer med de gode løsninger. 

Tre konkrete eksempler med business case som input til strategisk beslutningsgrundlag

Innovationskonsulent Tina Nissen, Syddansk Sundhedsinnovation, lagde ud med en præsentation af tre konkrete eksempler fra Odense Universitetshospital / Nyt Odense Universitetshospital på, hvordan business cases har fungeret som input i den strategiske beslutningsproces.

Præsentationen gav deltagerne en forståelse af hvordan business cases kan bruges som input til strategisk beslutningsgrundlag, når der skal træffes beslutninger om fremtidige produkter i de nye sygehusbyggerier.

Økonomi kontra de bløde faktorer
Oplægget gav også indblik i hvordan ikke økonomiske faktorer, som patientsikkerhed, patientkvalitet, infektionshygiejne, arbejdsgange, arbejdsmiljø, logistik, tilgængelighed og affaldshåndtering.

Traditionelt fylder økonomi meget i den strategiske beslutningsproces på trods af, at de mere bløde faktorer kan have stor indflydelse på en business case. 

Business case på forkant
Efter Tina Nissens oplæg blev de ca. 20 deltagere delt i grupper for at diskutere de udfordringer, som arbejdet med business cases giver. Den afsluttende plenumdiskussion viste enighed om, at business cases er et godt værktøj i den strategiske beslutningsproces men også, at det er meget forskelligt hvordan der arbejdes med business cases.

Tina Nissen forklarer hvordan Syddansk Sundhedsinnovation arbejder med business cases:

- Business casen udarbejdes fra starten af fx et testforløb eller en indkøbsproces. Business casen skal tænkes ind ’på forkant’, så beslutningstagerne tager ejerskab for den proces business casen beskriver. Endelig skal der være gennemsigtighed i afgrænsning af opgaven.

En ny seng til psykiatrien udviklet af brugerne – et OPI-projekt

For første gang er der udviklet en helt ny seng baseret på psykiatriens behov, med høj grad af brugerinddragelse og out-of-the-box tænkning.

Udviklingen er sket i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Syddanmark og en række forskellige aktører.

Innovationskonsulent Dorthe Kjerkegaard og AC-fuldmægtig Anne Sigh begge fra Region Syddanmark og akkrediteringsansvarlig, projektleder Hans Danielsen og projektmedarbejder Maja Grøn, begge fra Region Hovedstaden præsenterede udfordringer og succesoplevelser i forbindelse med store udviklingsarbejde.

Både i forhold til hele udviklingsforløbet fra ide til færdigt produkt med feltarbejde, ideworkshops, udvikling af kravspecifikationer, udbud og leverandørsamarbejde. Og etablering af det formelle samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark, herunder hvad der kendetegner det gode offentligt-privat-innovationssamarbejde.

Innovative offentlige indkøb

Innovative indkøb er det store buzzword i regionerne, blandt leverandører og offentlige myndigheder.

Innovationskonsulent Lotte Blanner, Syddansk Sundhedsinnovation og teamleder Morten Rasmussen, Danske Regioner, satte fokus på hvilke erfaringer, der er høstet indtil nu, og hvordan virksomhederne ser på Pre Commercial Precurement (PCP).

- Sundhedsvæsenet er under pres. Nye og anderledes indkøb er en af måderne at imødegå de stigende udgifter, udtaler Lotte Blanner.

Lotte Blanner og Morten Rasmussen talte blandt andet om:

  • Hvordan Danske Regioner samtænker innovation og indkøb, om udbudslovens muligheder for dialog med markedet og om innovationspartnerskaber
  • Hvordan Erhvervsstyrelsen/Markedsmodningsfonden i samarbejde med Kammeradvokaten har udarbejdet en forenklet model for Pre Commercial Precurement og
  • Konkrete erfaringer fra projekter i Region Syddanmark, herunder det landsdækkende udbud af tolkeydelser.

Klar til brug lægemidler

Klar til brug lægemidler (KTB) er omdrejningspunkt i koncept for håndtering og distribution af lægemidler i Nyt Odense Universitetshospital.

Det indebærer en række implikationer. Apoteker Lisbeth Muurholm, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital gav sit bud på, hvad klar til brug lægemidler (KTB) er, og hvordan det kan give god mening at planlægge med KTP i fremtiden. Lisbeth Muurholm kommer ind på vigtige begreber som professionalisering, patientsikkerhed, opgaveflytning og effektivisering er vigtige begreber.

Det levende laboratorium

Innovation og udvikling af de nye hospitaler i Region Hovedstaden og Region Syddanmark sker for en stor dels vedkommende i eksisterende hospitaler.

Enhedschef Stine Justi, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark og konsulent Peter Kyhl og innovationskonsulent Minna Nordahl Jørgensen, begge Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden, præsenterede konkrete erfaringer med at bringe innovation og test i spil. Især i forhold til hvordan innovation kræver mod, risikovillighed og professionel facilitering.

Syddansk Sundhedsinnovation var med på Netværksdage om Sygehusbyggeri

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation