Rehabilitering af hjertepatienter it-understøttes af Shared Care Platformen

Alle nye patienter i hjerterehabilitering på Svendborg og Nyborg Sygehus registreres via Shared Care Platformen

Hver uge visiteres 4-5 patienter til hjerterehabilitering i hjerteambulatorierne i Svendborg og Nyborg. Fra den 19. maj 2015 anvender det sundhedsfaglige personale nu Shared Care Platformen, til at samarbejde på tværs omkring patientens hjerterehabiliteringsforløb.

Fuld integration mellem Shared Care Platformen og den elektroniske patientjournal

Når hjertelægen visiterer patienten til hjerterehabilitering og taster patientens data ind i Shared Care Platformen, føres patientens data automatisk over i den elektroniske patientjournal COSMIC.

At der er fuld integration mellem Shared Care Platformen og COSMIC betyder, at lægen kun skal skrive data ind ét sted – dermed undgås dobbeltregistrering.

Samarbejde på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læger

Kommunernes sundhedspersonale får store fordele af integrationen mellem Shared Care Platformen og COSMIC, dels fordi de nu får betydeligt flere oplysninger om patienten, dels fordi oplysningerne altid er opdaterede. Kommunen kan dermed føre en mere smidig dialog med borgerne om rehabilitering, når borgerne afslutter deres behandlings- og rehabiliteringsforløb på sygehuset.

Hjerterehabilitering sker nemlig i et tæt samarbejde mellem sygehuset, kommunen og almen praksis. Efter et rehabiliteringsforløb på 6-8 uger på sygehuset, i umiddelbar forlængelse af behandlingen, følger et 6-8 ugers forløb i kommunen bl.a. med fysioterapibehandling.

Shared Care Platformen understøtter dette samarbejde, idet den viser alle brikker i det puslespil, som udgør det samlede billede af borgerens/patientens behandling og pleje. Alle omkring patienten – klinikerne på sygehuset, sundhedsmedarbejderne i den kommunale hjemmepleje og den praktiserende læge samarbejder på baggrund af de samme aktuelle patientdata. Det er med til at sikre, at borgeren/patienten oplever et sammenhængende patientforløb.

Borgeren kan se sine egne data

Også borgeren kan følge med i egne data. Det gør borgeren i stand til i højere grad at mestre sit eget rehabiliteringsforløb.

Efterhånden som erfaringerne med Shared Care Platformen ruller ind, følger en finjustering af platformen, så den optimeres yderligere i forhold til kommunens behov og ønsker.

Hjerteprojektet kører som pilotafprøvning i hele 2015. Herefter følger en evaluering af platformen i slutningen af 2015. På den baggrund beslutter Region Syddanmark det videre forløb. Både hvad angår de sygdomsforløb, der allerede er en del af Shared Care Platformen og omfanget af nye sygdomsforløb.

Rehabilitering af hjertepatienter it-understøttes af Shared Care Platformen

Kontaktperson