Fællesudbud af tolkeydelser inddrager dialog mellem sundhedspersonale og tolkebureauer

Tolkebureauer, sundhedspersonale og eksterne eksperter skal i fællesskab finde den bedste måde, hvorpå regionerne kan efterspørge kvalificeret tolkning i et kommende fællesudbud af tolkeydelser i alle fem regioner

Hver dag skal patienter og deres pårørende, som ikke behersker dansk, kommunikere med læger, sygeplejersker og plejepersonale. Der er imidlertid flere problematikker, der fylder i arbejdet med tolkning i sundhedsvæsenet som fx anvendelse af børnetolke og ukorrekte tolkninger, der bl.a. kan føre til udskrivelse af forkert medicin.

På dette grundlag mødtes flere tolkebureauer, eksterne eksperter og sundhedspersonale fra sygehuse, psykiatrien og almen praksis på tværs af regionerne den 18. august 2015 i Syddansk Sundhedsinnovations lokaler i Odense for at finde frem til den bedste måde at opkvalificere tolkningen.

30 års kamp for en statsautoriseret tolkeuddannelse

En af oplægsholderne var Anne Øhrgaard fra Tolkeakademiet, der udbyder en tolkeuddannelse. Anne har været en af frontkæmperne i en lang kamp for at få en national uddannelse og dermed et højere niveau af tolkeydelsen. Hun ser arrangementet i Odense som en god mulighed for at komme videre med arbejdet.

Også Kristian Kolding fra Forsvarsakademiet holdt oplæg om forsvarets erfaringer med uddannelse af tolke.

Oplæggene blev brugt som inspiration i efterfølgende gruppearbejde.

Løsningen findes i dialogen

For at finde frem til nye og bedre løsninger drøftede tolkebureauer, tolkebrugere og eksterne eksperter mulige løsninger. Både drømmescenariet med en statsautoriseret tolkeuddannelse og kortsigtede muligheder for at opnå en mere kvalificeret tolkning i regionerne blev diskuteret.

Tolkning i sundhedsvæsenet rummer en række udfordringer. For sundhedspersonalet handler det især om et begrænset kendskab til tolkerollen. At en konsultation med tolk kræver mere tid, og at sundhedspersonalet skal kunne håndtere at tale med patienten gennem tolken og ikke med tolken til patienten.

Tolkning kræver integritet

For tolken handler det om, at tolkning kræver stor integritet, fordi de er til stede som tredje part i en situation, som kan indebære dybt personlige temaer. Evnen til på en gang at være professionelt til stede og at oversætte lægens samtale med patienten så objektivt som muligt, er af afgørende betydning. 

Opkvalificering og uddannelse handler altså ligeså meget om at mestre tolkehåndværket og etisk korrekt opførsel som kendskab til sundhedsfaglige termer og sprog.

Arndis Svabo er sygeplejerske ved Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Hun har stor erfaring med at kommunikere med patienter og pårørende gennem en tolk. Hun forklarer hvad hun, som eksperten fra klinikken, får ud af at mødes med de andre aktører på tolkeområdet,

- Det gode ved workshoppen er, at tolkebureauerne deltager på lige vilkår med os fra klinikken – så vi undgår fokus på køber-sælger forholdet. Dialogen i dag med både nuværende leverandør i Region Syddanmark og andre tolkebureauer, gav mig et bedre billede af hvordan markedet ser ud i sin helhed.

Også repræsentanter for tolkene var glade for at deltage.

- Det er ikke en overdrivelse at sige, at den iværksatte proces er en ”game-changer” – det gælder nu om at udnytte muligheden for at optimere tolkeydelser på alle planer og niveauer og ikke mindst afstemme forventningerne og ambitionerne, Nebojša Lalatović, Social-Medicinsk Tolkeservice

- Vores deltagelse i udbudsprocessen gør, at vi får mulighed for at komme med vores input til, hvad der kendetegner branchen. Derved bliver udbuddet mere relevant, udtaler Imran Hussain, Tolkdanmark

- Vi synes, det var inspirerende, at flere regioner var til stede og var med til at sætte præg på dialogen, fortsætter Kerstin Carstensen, Tolkekontoret.

Regionalt fællesudbud af tolkeydelsen

Workshoppen var den anden i en serie på fem, som gennem brugerinddragelse og dialog kombinerer innovation og offentlige indkøb.

Arbejdet er en del af et fællesregionalt projekt, som skal gøre udbud af tolkeydelser til en mere innovativ udbudsproces. Formålet er at se tolkning i et helhedsperspektiv, hvor sundhedspersonale og økonomipersonale, tolkevirksomheder og tolke samt øvrige eksterne eksperter inddrages.

Fællesudbud af tolkeydelser inddrager dialog mellem sundhedspersonale og tolkebureauer

Kontaktpersoner