E-sundhedsobservatoriet 2015 havde fokus på borgerens e-sundhedsvæsen

Hvordan sikrer vi borgerne når fokus i stigende grad retter sig mod et digitaliseret sundhedsvæsen?

Det danske sundhedsvæsen bliver i stadig større grad et digitaliseret sundhedsvæsen, som kræver et velfungerende tværsektorielt samarbejde.

For at det også bliver til gavn for borgere og patienter, var temaet på årets E-sundhedsobservatoriet 2015 hvordan borgerens e-sundhedsvæsen skal udvikles for at styrke sammenhængskraften imellem fremtidens borgernære sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur?

Et omfattende program med mere end 60 oplæg over de to konferencedage viser, at der nationalt og internationalt er fokus på at sikre, at et digitaliseret sundhedsvæsen også bliver til gavn for borgere og patienter.

Sammenhængende patientforløb

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) havde fire oplæg på konferencen, som afspejler, at SDSI er stærk når det handler om at udvikle, implementere og udbrede it-løsninger og telemedicin. For SDSI er målet at skabe betingelser for et sammenhængende patientforløb på tværs af sygehus, kommune og almen praksis.

Sammen om velfærdsteknologi

På sessionen ”Evaluering af e-sundhedsprojekter” talte Kenneth Mikkelsen, programchef, CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovation, om hvordan Region Syddanmark med etablering af samarbejdsmodellen CoLab Denmark kobler det private og det offentlige, både kommuner, sygehuse og almen praksis, i et samarbejde om at udvikle løsninger på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

I CoLab Denmark er brugerne medudviklere, der inddrages hele vejen rundt, når it-løsninger, produkter eller serviceydelser skal udvikles, testes og implementeres. Særligt CoLab Plug & Play stiller som noget helt unikt et testmiljøet til rådighed, som er en kopi af den danske referencearkitektur. Det åbner for test af digitale løsninger i virkelighedsnære miljøer og det kommer både det offentlige og det private til gavn.

- I sundhedsvæsenet er vejen fra den gode ide til den gode løsning ofte lang. Og mange pilotprojekter strander i en travl hverdag. CoLab Denmark kan være med til at svare på de vigtige spørgsmål om teknologien virker, om borgerne vil bruge den og hvori den bedre kvalitet består, forklarer Kenneth Mikkelsen, og fortsætter med at pointere hovedgevinsterne ved CoLab Denmark

  1. CoLab Denmarks skal sikre at brugerne og borgerne får velfærdsteknologiske løsninger af høj kvalitet og tilpasset deres behov.
  2. CoLab Denmark får det tværsektorielle samarbejde til at fungere og leverer solide beslutningsgrundlag til sundhedsleverandører, så de kan kvalificere deres egne investeringer i velfærdsteknologiske løsninger
  3. CoLab Denmark åbner døren til driften og baner vejen til markedet, forkorter og effektiviserer udviklingstiden for virksomhederne og deres velfærdsteknologiske løsninger.

Test på tværs i CoLab Plug & Play

I sit andet oplæg under sessionen ”E-sundhed på kryds og tværs” præsenterede Kenneth Mikkelsen, test- og demonstrationslaboratoriet CoLab Plug & Play, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse i udvikling, test og certificering at borgernære velfærdsteknologier til sundhedsområdet.

CoLab Plug & Play gør det muligt at verificere og validere, at et velfærdsteknologisk produkt lever op til relevante standarder. CoLab Plug & Play gør det muligt at teste hele vejen rundt i sundhedssystemet - fra borgerens hjem til it-systemerne i kommunen og på sygehuset. Dermed sikres, at data og kommunikation kan flyde frit fra fx måleapparatur i hjemmet og ind i it-systemerne i kommunen og på sygehuset.

- Det gør CoLab Plug & Play til den løftestang, der sikrer mere effektivitet i det offentlige, kvalificerede løsninger for virksomhederne og højner kvalitet for borgeren, forklarede Kenneth Mikkelsen.

Digital hjælp til selvhjælp til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom

Anna-Britt Krog, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark bidrog på sessionen ”Klinisk e-sundhed” med et indlæg om etablering af Det Digitale Sundhedscenter, som markant nytænker de kommunale sundhedscentres tilrettelæggelse af tilbud til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom, fordi brugen af digitale løsninger ses som en del løsningen.

- Vi ser Det Digitale Sundhedscenter som et af svarene på de udfordringer, som kommunerne oplever i forbindelse med deres sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, fordi Det Digitale Sundhedscenter er fleksibelt og tilgængeligt døgnet rundt, og det kan være med til at fastholde borgere i fx livstilsændringer, forklarer Anna-Britt Krog.

Anna-Britt Krog beskrev konceptet for en Digital Patientuddannelse målrettet borgere med type 2-diabetes.

Med uddannelsen er målet at gøre borgere med type 2-diabetes i stand til at opnå og fastholde et godt liv med deres kroniske sygdom. Borgeren understøttes i at inddrage sit netværk og at opbygge nye netværk for derigennem at støtte borgeren i at opnå bedre sygdomshåndtering og handlekompetence.

Patientuddannelsesforløbet gøres digitalt og det bliver dermed muligt at gennemføre et e-læringsforløb, som ruster borgeren til at håndtere livet med kronisk sygdom, samt at udveksle erfaringer med andre i samme situation og motivere hinanden via digitale kommunikationsfora og ved digitale gruppesessioner/webinarer.

E-sundhed på tværs – på den rigtige måde

- Jeg tror på visionen om et e-sundhedsvæsen, som tager borgerens perspektiv, og som gør borgeren til en aktiv medspiller i både behandling og rehabilitering.

Sådan startede Alis Helmer Hassing, konsulent, Syddansk Sundhedsinnovation, sit indlæg på sessionen ”Borgercentriske e-sundhedsmodeller”, og lagde vægt på, at samarbejde på tværs af sektorer i bred forstand kræver, at vi i sundhedsvæsenet har en stærk fælles mening og gode relationer.

Det er meningsløst for borgeren, at vi skelner mellem sygehusbehandling, rehabilitering og støtte i hjemmet, og forsøger at binde indsatserne sammen med nye begreber som TeleMedicin, TeleCare, TeleSundhed og e-sundhed. Borgeren er kun interesseret i én ting – sammenhæng, og det kræver helhedstænkning og samarbejde på tværs af traditionelle siloer, organisationer, fagtraditioner, forvaltninger og sektorer.

Alis Helmer Hassing sluttede af med at invitere til endnu mere dialog på tværs og invitere ledere på tværs til at reflektere over egen praksis. Hun opfordrede til at fokusere på forudsætningerne for at få succes med det tværgående samarbejde og tage borgerens perspektiv så borgeren bliver en aktiv medspiller i behandling og rehabilitering

- Jeg vil gerne invitere til endnu mere samarbejde på tværs, så vi sammen arbejder for, at borgerens perspektiv kommer i fokus, så borgeren bliver aktiv medspiller i behandling og rehabilitering. Jeg mener det vil give gevinst for alle parter.

E-sundhedsobservatoriet 2015 havde fokus på borgerens e-sundhedsvæsen

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk