Shared Care Platformen gennemfører storskalaafprøvning for hjertepatienter og gravide

Storskalaafprøvningen omfatter to meget forskellige patientforløb, som it-understøttes af Shared Care Platformen: Patienter i hjerterehabilitering og gravide via en elektronisk svangre- vandrejournalen. Med patienter i hjerterehabilitering afprøves Shared Care Platformen i forhold til kompleksitet. Med gravide afprøves platformen i forhold til volumen.

Patienter i hjerterehabilitering

Storskalaafprøvningen for patienter i hjerterehabilitering har base på Odense Universitetshospital. Alle nye patienter med et hjerterehabiliteringsforløb i hjerteambulatoriet håndteres via Shared Care Platformen, som dermed fungerer som kommunikationsredskab med kommuner og lægepraksis. Svendborg, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Langeland Kommuner inddrages i den kommunale opfølgning på patientforløbene. Og det samme gælder de praktiserende læger.

Storskalaafprøvningen for hjerterehabilitering inddrager således både sygehus, kommune og praktiserende læge. Omkring 300 patientforløb forventes at indgå i afprøvningen. Storskalaafprøvningen startede i september 2014 og løber frem til januar 2015.

Gravide følges via en elektroniske svangre- og vandrejournal

I forhold til storskalaafprøvningen med gravide samarbejdes med Sygehus Lillebælt. Shared Care Platformens elektroniske svangre- og vandrejournal er udviklet i samarbejde med praktiserende læger, fødelæge, ledende jordemoder og den regionale koordinator på fødeplanen. Der tages udgangspunkt i samtlige graviditetsforløb i udvalgte lægepraksis. Via Shared Care Platformens elektroniske svangre- og vandrejournal følges den gravide hos jordemoderen, i lægepraksis og på fødeafdelingen. Designet for storskalaafprøvning planlægges aktuelt og forventes at vare hele 2015.

Shared Care Platformen – en tværsektoriel samarbejdsmodel

Det fælles værktøj, Shared Care Platformen, er en tværsektoriel samarbejdsmodel. Platformen samler alle patientdata i det puslespil, der udgør det samlede billede af patientens/borgerens behandlings- og plejeforløb. Dermed fungerer Shared Care platformen som en samarbejdsplatform for det digitaliserede tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem sygehus, almen praksis og kommune.

Også borgeren/patienten har adgang til egne data. Dermed kan borgeren/patienten følge og tage aktiv del i eget forløb.

Shared Care Platformen gennemfører storskalaafprøvning for hjertepatienter og gravide

Kontaktperson