Telemedicinsk udskrivning af patienter med komplekse problemer

Patienter med komplekse problemstillinger, der kræver udvidet koordinering med samarbejdspartnere uden for hospitalet, kan have gavn af telemedicinsk udskrivning

Trygge rammer og sikker kommunikation ved udskrivelse skaber værdi

Patienter, der har været igennem et komplekst og længevarende forløb på sygehuset, kræver udvidet koordinering på tværs af sygehuse, kommune og almen praksis, når de udskrives

Disse patienter kan have stor gavn af en såkaldt telemedicinsk udskrivningskonference, hvor sundhedspersonalet fra sygehuset mødes over video med fx den kommunale hjemmepleje og evt. også patientens praktiserende læge for at aftale udskrivelsen, ligesom patienten og de pårørende inddrages.

- Vi oplevede, at efter vi brugte videokonferenceudstyret meget mere, at så var vores patienter meget mere trygge ved at skulle udskrives, fordi de allerede havde mødt nogle af dem, de skulle møde, når de kom hjem herfra, fortæller afdelingssygeplejerske Neurorehabilitering Odense Universitetshospital Svendborg.

Det viser sig, at Telemedicinsk Udskrivningskonferencer skaber stor værdi for disse patienter og deres pårørende, fordi patienten oplever tryghed ved at blive inddraget i udskrivelse og dermed i aftaler om den videre pleje og behandling.

Det er særligt den personlige kontakt, og muligheden for at få afklaret tvivlsspørgsmål inden udskrivelse, der giver patienterne tryghed. En sygeplejerske fra kommunen forklarer uddybende, at der rent faktisk er tale om en oplevet personlig kontakt med kommunen, selvom kontakten er virtuel:

- Der var ikke den der personlige kontakt [uden videoudskrivningskonference], selvom man kan sige: hvor personligt er det, når det er bag en skærm, men det har de [borgerne] faktisk en oplevelse af, at det er.

Også sundhedspersonalet på sygehuset oplever at telemedicinsk udskrivningskonference skaber værdi for dem, fordi tvivlsspørgsmål afklares hurtigere.

- Det giver et bedre samarbejde, og jeg synes faktisk det er lettere for os. For så tager vi det hele på en gang i stedet for at man skal ringe frem og tilbage.

Udskrivningskonferencer via video kan betyde færre genindlæggelser

Fordi Telemedicinsk Udskrivningskonferencer forbedrer kommunikationen og reducerer misforståelser mellem sundhedspersonalet på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Og fordi patienter og pårørende inddrages i udskrivelsen, er forventningen, at man med Telemedicinsk Udskrivningskonferencer kan reducere antallet af de genindlæggelser, som er så skadelige for patienter og pårørende. Det igen kan medvirke til besparelser i sundhedsvæsenet.

Det konkluderer det analyseprojekt i Region Syddanmark, som har afdækket barrierer ved implementering af telemedicinske udskrivningskonferencer. Analysen er baseret på eksisterende erfaringer og udsagn fra sundhedspersonalet fra alle sygehusenheder i regionen.

- Analyseprojektet blev gennemført i 2020 under COVID-19 nedlukningen, og samtlige møder og næsten alle interviews er foregået via video, hvilket i sig selv viser, at videokommunikation kan bringe værdi. Og det har været positivt at opleve tilslutning og velvilje til at dele og samarbejde på tværs. Vi håber at analysen og særligt den mere handlingsrettede Telemedicinske Udskrivningspakke kan hjælpe flere til at implementere telemedicinske udskrivningskonferencer, forklarer Emil Høstrup, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation.

Telemedicinsk Udskrivningspakke til klinikerne

Man har i mere end 10 år drøftet telemedicinske udskrivningskonferencer, uden at anvendelsen er fulgt med.

For at hjælpe udbredelse af telemedicinsk udskrivning på vej, gennemførte Syddansk Sundhedsinnovation i 2020 ovennævnte analyse med fokus på de barrierer, der findes i implementeringen af telemedicinske udskrivningskonferencer. Som en del af analysen er der udarbejdet en Telemedicinsk Udskrivningspakke.

Analysen nuancerer begrebet ´telemedicinsk udskrivningskonference´ og belyser nogle af de hyppigst oplevede barrierer ved brugen af video i forbindelse med udskrivning af patienter og ikke mindst implementeringen.

Den Telemedicinske Udskrivningspakke adresserer barrierer og giver handlingsrettet viden og værktøjer til klinikerne, så de kan komme i gang med at implementere telemedicinsk udskrivning vha. video.

Materialet henvender sig konkret til afdelinger, der ønsker at afprøve og implementere virtuelle udskrivningskonferencer, som netop er dét den Telemedicinske Udskrivningspakke er. Materialet er udarbejdet i løbende samarbejde med sundhedspersonale, der har konkrete erfaringer med tiltaget.

Den svære implementering

Projektet har haft et stort fokus på implementering, fordi implementering af et tiltag som telemedicinske udskrivningskonferencer er svært og kræver struktureret planlægning, afvikling og opfølgning.

Nogle af de centrale pointer vedr. implementering af netop dette tiltag er,

  1. Omfanget af opgaven bliver ofte undervurderet, da der ´blot ´er tale om digitalisering af eksisterende arbejdsgange. Det er en central pointe, at det ikke er tilfældet, og at det kræver tid at implementere helt nye arbejdsgange.
  2. Et nyt tiltag som dette kan virke meget komplekst, særligt i starten.
  3. Kompetenceudvikling, koordinering med sekretærer, lokale guides og god it-support kan bidrage til at mindske den oplevede kompleksitet.