Kvalitativ undersøgelse af 'Fremskudt Funktion' til sikring af tværsektoriel indsats for psykisk sårbare børn og unge i Region Syddanmark

Midtvejsevaluering af Fremskudt Funktion viser at, Fremskudt Funktion i de 21 tværfaglige sparringsteams faciliterer samarbejde på tværs, øger bevidsthed om effekten af tværfaglige drøftelser, skaber fælles afklaring, ny viden og sikrer en koordineret og værdiskabende indsats for psykisk sårbare børn og unge og deres familier i nærmiljøet

Fremskudt Funktion

Psykiatrien i Region Syddanmark har, sammen med alle 22 kommuner og praktiserende læger, i perioden 2018 – 2021 afprøvet en fremskudt regional funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.
Det overordnede formål med Fremskudt Funktion er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.

Med afprøvning af en fremskudt regional funktion skal børn og unge i mistrivsel samt deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet. De skal opleve, at samarbejdet mellem region og kommune fungerer, og at der er fokus på det enkelte barns behov, så tilknytningen til hverdagslivet bevares.

På langt sigt er formålet med projektet, at en tidlig og sammenhængende indsats for børn og unge forebygger, at mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

Læs mere om projektet hos Psykiatrien i Region Syddanmark.

Evaluering af projekt Fremskudt Funktion

Midtvejs i projektet har Syddansk Sundhedsinnovation foretaget en kvalitativ undersøgelse af Fremskudt Funktion med det formål at undersøge, om det tværsektorielle samarbejde opleves hensigtsmæssigt og værdifuldt for alle involverede parter.

Undersøgelsen beskriver blandt andet de samarbejdsmodeller som den fremskudte funktion i de tilhørende sparringteams arbejder efter. Fordele og ulemper beskrives på baggrund af otte cases på tværs af indsatser i projektet. I samarbejde med projektgruppen, gives der konkrete anbefalinger til den fremtidige forankring af Fremskudt Funktion til sidst.

En lang række sundhedsprofessionelle fra region, kommuner og almen praksis udtaler sig i undersøgelsen om hvilke muligheder samarbejdet i fremskudt funktion har givet dem personligt.

En praktiserende læge forklarer fx om muligheden for, at kunne trække på psykiatrisk ekspertviden,

- Det er jo vigtigt, at det er nogen som ved hvad psykopatologi er, så dem der lytter til familierne er nogen som ved, hvad de taler om. Det at der kommer nogen ud i familierne og tager dem alvorligt, så de føler at de bliver lyttet til, det tror jeg virkelig har en stor værdi for familierne.

Og en kommunal projektmedarbejder fortæller om værdien af konkret sparring,

- Jeg oplever, at jeg har et andet forum når jeg skal drøfte noget. Jeg synes det er en vild dejlig mulighed for at man kan tænke ud af boksen eller nogle gange tilbyde noget, som ikke lige findes allerede, hvor familien ikke skal igennem et halvt års forløb, ved at afprøve nogle forskellige ting.

Forankring af Fremskudt Funktion som permanent tilbud

Anbefalinger til forankring af Fremskudt Funktion som per¬manent tilbud kredser om indsatser inden for en række områder, der går på tværs af

 • Samarbejde med almen praksis
 • Struktur for sparringsmøder
 • Tværsektorielt samarbejde i sparringsteams
 • Ledelsesmæssig opbakning
 • Samarbejde med familier
 • Målgruppe
 • Udbredelse af kendskab til fremskudt funktion
 • Resultater og effekter
 • Tværsektoriel videndeling
 • Ressourcer
 • Projektstruktur og organisering.

Anbefalingerne retter sig mod etablering af en tværsektoriel samarbejdsmodel i forbindelse med en evt. forankring af Fremskudt Funktion som permanent tilbud.

Rapportens anbefalinger er blevet taget op på to efterfølgende virtuelle workshops den 26 og 27. januar 2021. På tværs af Region Syddanmark drøftede både kommunale og regionale projektmedarbejdere og ledelser processen yderligere, især hvordan sparringsteams kan blive organiseret for at permanentgøre den gode forankring af teamet.

Rapporten og et inspirationskatalog fra de to workshops vil forme den beslutningsproces der pågår nu som omhandler den permanente forankring af Fremskudt Funktion.

Læs den samlede evaluering.


Projektet ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien” (2018-2021), er støttet med 46,6 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsens satspulje.

 

Kvalitativ undersøgelse af 'Fremskudt Funktion' til sikring af tværsektoriel indsats for psykisk sårbare børn og unge i Region Syddanmark
Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Svenja Jaffari
+45 2324 5917
Svenja.Jaffari@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk

SDSI
Innovationskonsulent
Julie Hvidt
+45 2462 8809
Julie.Hvidt@rsyd.dk

SDSI
Innovationskonsulent
Charlotte Rahr Mortensen
+45 2151 7116
crm@rsyd.dk