Fremskudt Funktion i psykiatrien bygger bro mellem hverdag og behandling

Fremskudt Funktion i Psykiatrien i Region Syddanmark danner rammen for et tværsektorielt samarbejde mellem kommunen, almen praksis og psykiatrien, så børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nærmiljøet

Børn og unge i mistrivsel må aldrig stå uden indsats

Børn og unge, der mistrives, tilhører ikke altid målgruppen for et egentligt behandlingsforløb i psykiatrisygehuset. Man kan sige, at de ikke er dårlige nok til et behandlingsforløb. Men erfaringerne viser, at en forebyggende indsats for børn og unge, der mistrives, er vigtig, så mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger ikke udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

Sammen med de 22 kommuner og praktiserende læger, har Psykiatrien i Region Syddanmark i perioden 2018 – 2021 afprøvet at ”fremskyde” medarbejdere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien ud mod kommunerne. Der er skabt 21 sparringsteams, hvor medarbejdere fra kommunerne, almenpraksis og psykiatrien kan mødes og drøfte hvad man i fællesskab kan gøre for det enkelte barn eller den unge i mistrivsel – på tværs af siloer. Samtidigt inddrages det nære netværk og frivillige organisationer, så de bakker op om indsatsen.

Fremskudt Funktion skal dermed sikre, at børn og unge i mistrivsel og deres familie får den rette hjælp.

Bliv inspireret til Fremskudt Funktion

Som en del af at permanentgøre Fremskudt Funktion har projektet udarbejdet et inspirationskatalog med gode erfaringer fra projektmedarbejdere og deres ledere. Inspirationskataloget skal inspirere medarbejdere, ledere og politikere i kommuner og i Psykiatrien i Region Syddanmark til at fortsætte det gode samarbejde, og fortsætte Fremskudt Funktion, når projektet slutter med udgangen af 2021.

Inspirationskataloget samler medarbejderes og lederes positive erfaringer på tværs af alle kommuner og i de fire Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger. Det handler blandt andet om hvordan et tværsektorielt sparringsteam styrker samarbejdet mellem fagprofessionelle i kommunerne og i Psykiatrien i Region Syddanmark, omkring børn og unge og deres pårørende og hvordan samarbejdet med familiernes netværk og frivillige organisationer skaber løsninger tæt på børnenes og de unges hverdag.

Tine Nørgaard Langhoff, projektleder på Fremskudt Funktion, forklarer,

- Med inspirationskataloget vil vi gerne tydeliggøre værdien af Fremskudt Funktion og give inspiration til hvordan medarbejdere og ledere kan forankre Fremskudt Funktion lokalt i kommunerne og i Psykiatrien, når projektperioden er slut.

Både ledere og medarbejdere har bidraget til inspirationskataloget.

- Medarbejderne bidrager med deres erfaring fra hverdagen, og hvad der er vigtigt at bringe med videre, når Fremskudt Funktion bliver permanent. Hvordan får vi sparringsteamet til at fungere, hvordan sikrer vi samarbejde og snitflader og hvilke opmærksomhedspunkter er der i forhold til organisering og forankring? Tilsvarende bidrager lederne med det ledelsesmæssige og organisatoriske fokus, og hvad man kan gøre for at sikre helhedstænkningen og koordination på tværs af kommuner og region, siger Tine Nørgaard Langhoff.

Tine Nørgaard pointerer, at de 22 kommuner og de enkelte afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien er organiseret forskelligt, så det er vigtigt, at inspirationskataloget rummer den forskellighed og giver inspiration til, hvordan man kan arbejde sig ind i at forankre projektet.

Syddansk Sundhedsinnovation gennemførte i efteråret 2020 en midtvejsevaluering af Fremskudt Funktion og har også skrevet Inspirationskataloget.

Tine Nørgaard Langhoff forklarer om valget af Syddansk Sundhedsinnovation til denne dokumentation af Fremskudt Funktion:

- Med Syddansk Sundhedsinnovation havde vi en uvildig partner til at betragte hvad det er, der giver Fremskudt Funktion værdi. De kunne pege på, at det der giver værdi, er det der gavner børnene, de unge og deres forældrene, og at medarbejderne bliver bedre klædt på til sammen at tilbyde den rette hjælp i nærmiljøet. Dermed blev det tydeligt, hvorfor det er så vigtigt, at Fremskudt Funktion forankres i et fortsat tværsektorielt samarbejde mellem kommunerne og Psykiatrien når projektet afsluttes.

Tre temaer driver Fremskudt Funktion

Tre fælles temaer driver den fremskudte funktion på tværs af medarbejdere og ledere.

I sparringsteamet er man fælles om at finde den bedste løsning for barnet og familien. I teamet sidder medarbejderne fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUP) og medarbejdere i kommunerne. Den praktiserende læge og fx skoleleder eller lærer og familierådgiver kan inddrages efter behov. Sparringsteamet er et forum med fokus på at hjælpe børn og unge i mistrivsel samt deres familier hurtigt og tæt på nærmiljøet. De skal opleve, at samarbejdet mellem region og kommune fungerer, og at barnets behov altid er i centrum.

Sparringsteamet fremmer altså etablering af positive relationer og gensidig indsigt i arbejdsgange og -kultur mellem medarbejderne. Man kender hinanden, det letter kommunikationen og sikrer hurtig opfølgning og fordeling af ansvar.

Væsentlig er også, at der er et fælles blik og forståelse for snitflader og samarbejde. Det er afgørende for et velfungerende samarbejde i hverdagen mellem projektets hovedaktører; Børne- og Ungdomspsykiatrien, praktiserende læger og kommunerne. Men i høj grad også i forhold til barnets eller den unges eget netværk. Det kan være forældrene, familien bredt set, skolepsykologen, en lærer og kommunens familierådgiver. Endvidere kan repræsentanter fra civilsamfundet inddrages fx headspace eller den lokale fodboldklub.

I forhold til forankring og organisering kan en række inspirationer, som blandt andet kredser om helhedstilgang, åbenhed og nærhedsprincippet bruges som naturlige værktøjer til organisationer og ledelser, som permanent ønsker at implementere og forankre Fremskudt Funktion.

Medarbejdere og ledere har bidraget til inspirationskataloget

Gennem hele forløbet har medarbejdere, som til dagligt arbejder i den fremskudte funktion, samt deres daglige ledere bidraget med deres erfaringer og oplevelser om hvordan man kan organisere, handle og samarbejde i Fremskudt Funktion.

Inspirationskataloget er ikke en facitliste, men et udtryk for positive erfaringer med Fremskudt Funktion og en beskrivelse af de behov, som knytter sig til det vigtige arbejde med at forebygge mistrivsel hos børn, unge og deres familier.

Det er håbet, at inspirationskataloget giver indsigt og inspiration til at udbrede Fremskudt Funktion.

Læs mere om fremskudt funktion.

Fremskudt Funktion i psykiatrien bygger bro mellem hverdag og behandling
Kontaktperson
SDSI
Innovationskonsulent
Svenja Jaffari
+45 2324 5917
Svenja.Jaffari@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk