VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme

Projekt VISE skal styrke danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor: Nye servicemodeller for velfærdsteknologi, Digitale økosystemer og Konkurrencefordele via dataanalyse.

Sundheds- og velfærdsinnovation

I løbet af de seneste ti år er forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation modnet. Kunderne er blevet bedre til at beskrive og efterspørge løsninger, som skaber større effektivitet og bedre livskvalitet for borgere. Samtidig har virksomhederne fundet nye veje til at møde kundernes efterspørgsel. Der er dog fortsat behov for vidensbaseret innovation, hvis virksomhedernes konkurrencekraft skal øges.

Formålet med VISE-projektet er at styrke danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet, og det imødekommes gennem fem innovationspartnerskaber, der tager afsæt i et eller flere af tre tematiske spor inden for sundhed og velfærd:

 • Nye servicemodeller for velfærdsteknologi
 • Digitale økosystemer
 • Konkurrencefordele via dataanalyse.

Nye servicemodeller for velfærdsteknologi

I de nordiske lande bruges teknologi i stigende grad i borgeres eget hjem. Teknologien understøttes fagligt af social- og sundhedsfagligt personale i kommuner og på sygehuse. Men opgaven med at hjælpe borgerne til at tage teknologien i brug og anvende den løbende løses på mange forskellige – og ofte tilfældige – måder. I takt med at teknologien udrulles i borgernes hjem, opstår der en efterspørgsel på private leverandører til løsningen af denne opgave. Skal forretningen være profitabel, kræver det nye, innovative servicemodeller, der imødekommer behovet fra borgerne, det offentlige og private virksomheder.

Digitale økosystemer

Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi dækkes af mange innovative små og mellemstore virksomheder samt få store virksomheder med en dominerende markedsposition. Kunderne ønsker innovation fra de små og stabilitet fra de store. Det har ført til en stigende udbredelse af digitale økosystemer, hvor store virksomheder tilbyder kunderne mulighed for at købe funktionalitet fra små virksomheder på en tryg og stabil måde. SMV’er har behov for nye forretningsmodeller for at bringe deres løsninger i anvendelse gennem et miks af digitale økosystemer og egen infrastruktur.

Konkurrencefordele via dataanalyse

Sensorer og digitale registreringer skaber hele tiden nye datapunkter hos borgere i kommuner og på sygehuse, som muliggør forbedret diagnosticering, monitorering, pleje og behandling. Men mængden af data er overvældende, og der er derfor behov for dataanalyse som metode til at skabe mening på baggrund af data. Dataanalyse giver øget konkurrencekraft som en service sammen med devices eller som service alene. Den bedste algoritme vinder. Det er et felt, hvor virksomheder med fordel kan samarbejde med vidensinstitutioner, så deres eksisterende services forbedres og nye services skabes gennem brug af avanceret analyse af sundhedsdata.

Baggrund

Med et øget krav til effektivisering i det offentlige og et stadigt større antal borgere, der har brug for hjælp, er nye teknologiske løsninger vejen frem. Velfærdsteknologi kommer således i stigende grad til at spille en rolle i kommunernes arbejde med at skabe velfærd for borgerne.

Innovationspartnerskaber

VISE består af fem innovationspartnerskaber/delprojekter. De fire er beskrevet nedenfor, mens det femte og sidste endnu er ukendt.

’Go mission’

Projekt Handihelp skal danne baggrund for udviklingen af en ny og innovativ softwareløsning, der skal sikre udviklingshæmmede borgere et mere selvstændigt liv i eget hjem på bosted med støtte fra personale. Produktet – en ny brugerflade til smartphone, der er tilpasset borgeren – skal muliggøre, at personale og borger eksempelvis kan se oprettede, ændrede eller aflyste aftaler i kalenderen. Forudsigelighed er særdeles vigtigt for denne målgruppe, og produktet vil kunne forebygge utilsigtede hændelser ved at skabe struktur. I tillæg hertil vil aktiveringen af borgerens ressourcer skabe grundlag for, at borgeren føler sig værdsat.

Partnere: Tele Call Aps, SDU, Knagegården og SDSI.

FRED – First Responder Emergency Drone

Projekt FRED skal medvirke til udviklingen af en droneløsning til redningsberedskabet i Danmark, hvor dronen som ”first responder” skal assistere indsatslederen og forberede det yderligere mandskab, som er på vej til skadestedet. Dronen, som skal kunne fjernstyres fra et eksternt center hos det danske redningsberedskab, kan øge sikkerheden og bidrage med større funktionalitet, idet indsatslederen og det yderligere mandskab kan fokusere på skadestedet, imens dronepiloterne fra centralen kan give mandskabet overblik fra luften.

Partnere: Lorenz Technology i samarbejde med Capra Robotics og Energistyrelsen samt SDSI.

Optimering af demensplejen

Projekt Optimering af Demensplejen skal danne basis for udviklingen af DEMOS-10, som består af en lille sensor, der som plaster monteres på ryggen af den demente. Plastret fungerer som en aktivitetsmåler, idet data om borgerens bevægelser og søvn registreres. De registrerede data visualiseres, så aktivitet, søvn og evt. uro let kan aflæses af medarbejdere, som derigennem får en bedre forståelse for borgerens døgnrytme og årsag til fx træthed om dagen, udadreagerende adfærd m.m.

Partnere: BRANE ApS sammen med SENS Innovation ApS samt SDU og SDSI.

VTSC – VelfærdsTeknologisk ServiceCenter

Projekt VTSC er udviklingen af et serviceprodukt, der kan målrettes både kommuner, regioner og private velfærdsteknologiske virksomheder i relation til installation, support og servicering af velfærdsteknologi. VelfærdsTeknologisk ServiceCenter skal hjælpe offentlige aktører til at kunne fokusere på kerneydelserne, idet det tekniske aspekt ved anvendelsen af velfærdsteknologi hos borgerne overlades til en dertil gearet privat aktør.

Partnere: Public Intelligence, FiberLan, SDU og SDSI.

Leverancer

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er med i et netværk af nøglepersoner fra Welfare Tech i en stærk samskabelsesproces med SDU, forskellige innovationspartnere og regionale parter samt test- og brugerdeltagere.

SDSI’s roller VISE-projektet:

 • afdækning af potentiale for produkter og koncepter i regional sammenhæng
 • planlægning og udførelse af kvalitative studier i form af observationer, interviews og brugerworkshops
 • kortlægning af dataflow, krav og retningslinjer
 • teknisk validering
 • vurdering af, om og evt. hvordan løsninger kan kommercialiseres.

Resultater

Forventede kvantitative og kvalitative gevinster ved projektet:

 • Styrkelse af danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd
 • Minimum fem nye, innovative løsninger fra fem forskellige virksomheder
 • Øget omsætning for virksomheder
 • Øget antal jobs i Region Syddanmark
 • Større sikkerhed og øget kvalitet for borgere.

Samarbejdspartnere

Welfare Tech, SDU, OUH/CIMT, Energistyrelsen, Tele Call ApS, Lorenz Technology, Capra Robotics, BRANE ApS, SENS Innovation ApS, Public Intelligence, FiberLan, Knagegården.

Fakta

Projektperiode: 1. april 2019 - 31. december 2021.

Finansiering: Projekt VISE er medfinansieret med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Charlotte Maria Max
+45 2920 1614
Charlotte.Patterson@rsyd.dk