Shared Care - én samlet, opdateret, online, fælles plan for patienterne

Med udgangspunkt i understøttelse af kronikerstrategien og forløbsprogrammer afprøves en tværsektoriel Shared Care Platform i et pilotprojekt. Hensigten er, at platformen skal indeholde de data, som er nødvendige at dele på tværs af sektorerne, for at understøtte samarbejdet om patienter med en kronisk sygdom. I første omgang konfigureres platformen til hjerteområdet og den afprøves i et samspil mellem sygehus, kommune og lægepraksis på Sydfyn

- PROJEKTET ER AFSLUTTE - 

Shared Care Platformen blev udviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og IBM Danmark, som et it-værktøj til it-understøttelse af implementeringen af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom, herunder forløbsprogrammerne for kroniske sygdomme i Region Syddanmark.

Shared Care Platformen skulle understøtte det tværsektorielle samarbejde (kommunikation og deling af data) om patienter med kronisk sygdom mellem praksissektoren, sygehusene, kommunerne og patienterne selv ud fra princippet om, at mest muligt klares i primærsektoren (alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter m.fl.).

Shared Care Platformens succes afhang af om den:

  • kunne håndtere de data, som klinikerne har behov for at dele. 
  • være så generisk, at platformen kan udbygges til understøttelse af andre patientgrupper.
  • integreres i de fagsystemer, som anvendes hos de parter, der samarbejder om patienterne, dvs. i elektronisk patientjournal, i lægesystemer og i de kommunale sundhedssystemer. 
  • Patienter skal let have adgang til egne data og understøttes i at tage del i egen behandling

I marts-maj 2013 blev Shared Care Platformen pilottestet.

Formål

Formål med projektet Shared Care var:

  • at afprøve it-understøttelse af fælles deling af patientdata til understøttelse af behandlingen af patienter med en kronisk sygdom
  • at inddrage patienter i deres egen behandling
  • at styrke patienternes muligheder for egenomsorg via udskrift af en Patientens Plan.
  • Patients plan, skal give patienten mulighed for at se sine egne data, monitorere sin egen sygdom via hjemmemåling og sikre elektronisk dialog mellem patient og behandler.

Shared Care Platformen skulle give merværdi i den kliniske hverdag ved at præsentere et samlet overblik over den kronisk syges forløb i et skærmbillede.

Gennem hjemmemonitorering og elektroniske spørgeskemaer til patienterne kan nogle ambulante kontroller og konsultationer til de mindst komplekse patienter undværes. Derved frigøres der tid til de patienter, der har det største behov.

Shared Care - én samlet, opdateret, online, fælles plan for patienterne

Projektleder
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk