Nyt Byggeteknisk Paradigme - Udvikling af decentral, reversibel varmepumpe til luftvarme/luftkøl

Med den demografiske udviklings betydning for omfang af den fremtidige arbejdsstyrke og deraf afledte færre hænder til at varetage den offentlige service i fremtiden har Region Syddanmark et behov for at fremme udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgangen indenfor sundheds- og socialområdet til gavn for både den private borger, det offentlige personale og den offentlige drift i sin helhed

Nyt Byggeteknisk Paradigme

I arbejdet med at planlægge og projektere Nyt Odense Universitetshospital som et godt og effektivt hospital er der blevet udviklet et Nyt Teknisk Paradigme (NTP) for de tekniske anlæg så som ventilation, varme, køling m. fl.

NTP blev udviklet mod afslutningen af byggeprogramfasen og var medvirkende til at sikre en høj arealeffektivitet (lav brutto/netto-faktor) for det planlagte byggeri. Det er et krav, at projektet udbydes med en brutto/netto faktor på 2,0. Målet er således at brutto/netto faktoren mindskes og at der kommer fokus på spildplads til ventilationen og udgifter til vedligeholdelse samt drift. I stedet ønskes fleksibel energi-tilgang for kunde og leverandør.

Offentlig-privat innovation

Udviklingen af den decentrale, reversible varmepumpe er et OPI-projekt, som har til formål at søge en afklaring af, hvorvidt det er muligt at udvikle en varmepumpe med den fornødne energieffektivitet, der overholder krav om blandt andet miljøvenlige kølemidler, reguleringskvalitet, energieffektivitet/virkningsgrad og fleksibel vedligeholdelse og udskiftning af varmepumpeenheder.

Projektet har til formål at udvikle den decentrale, reversible varmepumpe og teste den. For at validere og vurdere de kliniske brugeres respons på NTP er der udført og afprøvet 1:1 mock-ups i hhv. Syddansk Innovationscenter (kaldet tekniske mock-ups) og på OUH (kaldet kliniske mock-ups). De respektive test har ikke været ukomplicerede at at gennemføre og der er blevet indhentet væsentlige erfaringer som vil komme Nyt OUH til gode i den videre proces.

Decentrale tekniske anlæg - Høj arealeffektivitet

Nyt Teknisk Paradigme består dermed kortfattet i at decentralisere de tekniske anlæg, som ellers ville være placeret centralt i dedikerede teknikrum i de enkelte bygninger.

De tekniske anlæg placeres ved hvert rum, således de er tættest muligt på forbrugsstedet, altså ude i klinikken. Ved at decentralisere de tekniske anlæg reduceres de i størrelse og kan derfor placeres over loft i gange eller rum, hvorved der opnås stor arealreduktion.

Foruden høj arealeffektivitet er Nyt Teknisk Paradigme motiveret af ønsket om at skabe robusthed i de tre kommende faser: projektering, udførsel og drift. Ved begrebet robusthed forstås bygningernes evne til at optage ændringer i form af tilbygninger, ombygninger, funktionsændringer med videre.

I den kommende drift er hensynet til den kliniske drift tungestvejende; herunder hyppighed og konsekvens ved driftsstop og omfang af eventuelle fremtidige ombygninger. Nyt Teknisk Paradigme forventes at reducere ombygningstider og omkostninger gennem blandt andet plug'n'play installationer, hvilket vil påvirke den samlede drift positivt på trods af en forøgelse af omkostningsniveauet, grundet større stykantal at vedligeholde, for den tekniske drift.

Et af succeskriterierne for projektet er at skabe arbejdspladser og viden, man kan gå ud i markedet med. For den offentlige myndighed skal det gøres synligt, at løsningen kan bruges fremadrettet. For den private virksomhed er det, at kravspecifikationen lever op til performancekrav.

Partnere i projektet

Dokumentation

Du finder relevant projektmateriale i højremenuen.

Nyt Byggeteknisk Paradigme - Udvikling af decentral, reversibel varmepumpe til luftvarme/luftkøl

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk