Livet mellem stuerne på Odense Universitetshospital

Projektet "Livet mellem Stuerne" skal, gennem inddragelse af patienter, pårørende og medarbejdere, gøre hospitalets gangarealer, venteområder og opholdsrum mere indbydende og inviterende.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Patienter og pårørende tilbringer meget tid i områder, som ikke direkte indgår i patientens behandling. Det drejer sig om gangarealer, venteområder og opholdsrum. 

Projektet "Livet mellem Stuerne" skal sikre, at patienter og pårørende føler sig godt modtaget, at de føler sig set og hørt og at de oplever, at tiden kan udnyttes til individuelle behov. Projektet skal genskabe rummene, så de i højere grad motiverer patienter og pårørende til at bruge rummene mere aktivt og som en del af opholdet.

Patientoplevet kvalitet gennem brugerinddragelse 

Baggrunden for projektet er seminaret ”Patient og pårørendeinddragelse på OUH” som Odense Universitetshospital gennemførte i januar 2013. Her blev temaet brugerinddragelse sat på dagsordenen, og OUH har efterfølgende udarbejdet og igangsat en handleplan med konkrete indsatser, som skal højne den patientoplevede kvalitet. 

Samarbejde mellem Afdeling for Kvalitet og Forskning, MTV OUH og Syddansk Sundhedsinnovation

Projektet "Livet mellem Stuerne" gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og OUH’s Afdeling for Kvalitet og Forskning, MTV.

I projektet samarbejder 3 sengeafsnit og 4 ambulatorier med det formål at indsamle personalets og patienternes oplevelser af de eksisterende arealer, og sætte ord på hvilke ønsker og behov de har fremadrettet.

I løbet af efteråret 2014 indsamles via feltstudier, herunder observationer og interviews, grundlaget for en fælles idégenereringsworkshop, hvor medarbejdere og interessenter inddrages og deler viden på tværs.

I løbet af december 2014 forventes det, at samtlige deltagende enheder er i gang med at teste de tiltag, de selv har været med til at udvikle.

Fra omkring marts 2015 vil der været udpeget ét ambulatorium og ét sengeafsnit, som ud fra Syddansk Sundhedsinnovations designmanual og skitseforslag ombygger dele af patientopholdsområderne.

Syddansk Sundhedsinnovation foretager, via spørgeskemaer, både før- og eftermåling af patienternes oplevelse af arealerne.

Formål

Formålet med projektet er:

  • at opholdsrum og gangarealer i sengeafsnit og ambulatorium kan motivere patienterne til større aktivitet. 
  • at patienter og pårørende følger sig godt modtaget – dvs. føler sig set og hørt.
  • at patienter og pårørende oplever, at tiden kan udnyttes til individuelle behov.

Mål

Gennem en brugerinddragelsesproces at undersøge og udvikle ideer til forbedring af ovenstående. Og at teste disse løsninger i living labs på de tilsammen 7 deltagende enheder.

Den indsamlede viden og resultaterne af tests bruges som baggrund for en designmanual, som kan bruges fremadrettet på OUH og i forbindelse med indretningen af Nyt OUH. Desuden leverer Syddansk Sundhedsinnovation et konkret skitseforslag til patientophold i ét ambulatorium og ét sengeafsnit.

Deltagende afdelinger

- Ortopædkirurgisk sengeafsnit
- Nyremedicinsk sengeafsnit
- Brystkirurgisk Center sengeafsnit
- Kæbekirurgisk ambulatorium
- Hæmodialyse-ambulatoriet
- Onkologisk ambulatorium
- Hæmatologisk ambulatorium

Livet mellem stuerne på Odense Universitetshospital

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk