Analyse - Digital løsning til graviditetsforløb som erstatning for papirbåren vandrejournal for gravide (den gule kuvert)

Analyseprojektet ”Digital løsning til graviditetsforløb” satte rammerne for, hvordan en digital løsning til graviditetsforløb kan erstatte den gravides papirbårne vandrejournal

- PROJEKTET ER AFSLUTTET PRIMO 2019

I 2017 blev 63.000 nye danskere født, og det forventes at fødselstallet vil stige de næste år. Forud for fødslen møder den gravide gennem hele graviditeten sundhedsprofessionelle, der samarbejder omkring graviditeten på tværs af sektorer. Som det er i dag bærer den gravide alle informationer om sin graviditet i en gul kuvert, en vandrejournal som sammen med svangerskabsjournalen er omdrejningspunktet for bl.a. samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle og den gravides forløb.

I dette projekt analyseres mulighederne for en digital løsning til graviditetsforløb, så den gravide slipper for besværet med at huske den gule kuvert, da de relevante oplysninger er til stede, når og hvor der er brug for dem. Ved at erstatte den gravides papirbåren journal med en digital løsning skal de relevante oplysninger følge den gravide og kunne tilgås af de sundhedspersoner, hun møder på sin vej.

En digital løsning til graviditetsforløbene skal være med til at indfri fødselspakkens fire målsætninger for svangreomsorgen om hhv. skræddersyede forløb, gode fødesteder, sundt arbejdsmiljø og bedre digital tilgængelighed.

Projektet blev startet efter beslutning i den Nationale bestyrelse for Sundheds it i april 2018, hvorefter udbud om analysen blev igangsat i juni 2018. Analysen foregår i efteråret 2018, hvor der som en del af afdækningen af ønsker og behov til en digital løsning vil blive afholdt en række workshops i Syddansk Sundhedsinnovations faciliteter i Forskerparken.

Formål

At udvikle en digital løsning, der tilbyder:

 • Et mere fleksibelt og målrettet tilbud med en øget differentiering og individualisering i forhold til den enkeltes risiko og behov.
 • Et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, herunder at understøtte samarbejde og overlevering mellem jordemødre og sundhedsplejersker.
 • Et særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats især i forhold til socialt udsatte mødre og sammenhængen til indsatsen som udføres i den kommunale sundhedspleje fx i forhold til at forebygge en fødselsdepression eller forberede familiedannelse.
 • Mere inddragelse af den gravide og partnere.

Mål

Målet med projektet er at gennemføre en analyse bestående af en kortlægning af bl.a. arbejdsgange, eksisterende erfaring med digitalisering af graviditetsforløb samt internationale erfaring. Derudover vil analysen indeholde en analyse af ønsker og behov til en digital løsning samt opstille 3-4 løsningsmodeller. Analysen gennemføres af konsulentvirksomheden, QVARTZ og Rambøll Management Consulting, som vandt udbuddet i august 2018.

Leverancer fra SDSI

 • Sekretariatsbetjening af styregruppe
 • Udarbejde projektgrundlag
 • Gennemførelse af miniudbud på statens rammeaftale om levering af konsulentbistand (managementkonsulentaftalen)
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, håndtering af udbudsprocessen ved valg af konsulent
 • Nedsættelse af arbejds- og referencegruppe
 • Styring (tid, ressourcer, økonomi)
 • Leverandørkontakt/styring
 • Løbende kvalitetsopfølgning i gennemførelsen af analysen, herunder valg af metoder, sikring af innovationshøjde og deltagelse i workshops.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i projektet

Projektet er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet, som projektejer for analysen. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark har projektledelsen og gennemfører bl.a. udbuddet på vegne af Sundheds-og Ældreministeriet.

Der vil i løbet af efteråret blive udsendt en række nyhedsbreve, hvor du kan læse om status på projektet og nyheder om analysen, du kan finde nyhedsbrevene i boksen i højre side.

Samarbejdspartnere

 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • PLO
 • Sundhedsdatastyrelsen.