Nyhedsbrev
nr. 3 - juli 2021
Digital Løsning til Graviditetsforløb

Status for projektet

Sundhedsministeriet meddelte den 16. juni 2021 en ændring i tidsplanen for projektet Digital løsning til graviditetsforløb. Ændringen skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen har meddelt, at de ikke kan overholde den aftalte tidplan, grundet at alle relevante ressourcer er allokeret til opgaver vedr. Covid-19 (Coronapas). Det var derfor nødvendigt for projektet Digital løsning til graviditetsforløb at ændre på, hvornår og hvordan pilotafprøvningen skal gennemføres. Der arbejdes derfor i den kommende periode med at afdække konsekvenser for pilotafprøvningen og en detaljeret tidsplan vil være klar i 3.kvartal 2021. Piloten vil fortsat blive gennemført i Odense, Aabenraa og i København.

Pilot test og afprøvning

Styregruppen for Digital løsning til graviditetsforløb har på deres møde den 10. juni 2021 drøftet mulige scenarier for projektets pilotafprøvning på baggrund af tilbagemeldingen fra Sundhedsdatastyrelsen. Her blev det besluttet at udvide pilotafprøvningen og således igangsætte en begrænset ”teknisk pilottest” uden gravide fra den 15. september 2021 til den 31.december 2021, med efterfølgende fuld pilotafprøvning i drift med gravide i seks måneder fra 10. januar 2022 til 30. juni 2022. Den indledende pilottest, hvor der anvendes testdata, vil blive brugt på at afdække åbenlyse fejl og mangler ved den tekniske løsning. Endvidere skal pilottesten give inputs til etableringen af pilotafprøvning i drift, og der vil blive gennemført ekstra udviklingssprints. Styregruppen traf denne beslutning for at sikre momentum i piloterne og for at hele graviditetsforløbet vil kunne afprøves i en 6 måneders pilotafprøvning med gravide.

Pilotafprøvning i 6 måneder vil give sundhedsprofessionelle mulighed for afprøvning af de kliniske arbejdsgange gennem et helt graviditetsforløb samt give et indblik i de gravides oplevelser med løsningen. Der vil i pilotperioden blive foretaget løbende evaluering, som projektet håber kan ligge til grund for den implementering, der skal foretages i hele Danmark efter 1. release frigives i slutningen af 2022.

Beskrivelse af projektets organisering

Der er løbende i projektet blev identificeret og igangsat en række delprojekter med tilhørende grupper med deltagelse af en række forskellige parter og interessenter. I den nedenstående figur er projektets organisering illustreret.

Der er undervejs i projektet blevet udpeget en brugergruppe og en teknikgruppe, der under udviklingen af den digitale løsning har bidraget med deres viden og erfaringer på området og derved bidraget med ekspertviden til en række af de forskellige delprojekter. Det er i projektet besluttet at pausere både brugergruppen og teknikgruppen frem mod fase 2, da der er igangsat arbejde i andre fora, der beskrives i nedenstående tekst. Projektet er taknemlig for den velvillighed, alle deltagerne i brugergruppen og teknikgruppen har udvist og ser frem til at flere af deltagerne fortsætter i arbejdet omkring projektet i andre fora.

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojektet organiseres med en implementeringsstyregruppe og gennemførslen af implementeringen forankres hos de fem landsdele, der hver især har ansvaret for at organisere og koordinere implementeringen på tværs af de tre sektorer. Inden for hver landsdel skal de tre sektorer være repræsenteret med det formål at sikre den tværsektorielle koordinering under implementeringen. Selve organiseringen kan være allerede etablerede samarbejdsfora og/eller samarbejdsaftaler, fx en organisering med udgangspunkt i sundhedsaftalen eller det allerede etablerede FUT samarbejde. Hver landsdel beslutter, hvorledes den detaljerede organisering skal tilrettelægges. Der er frem mod sommeren 2021 udpeget deltagere til implementeringsstyregruppen og første møde i gruppen afholdes i august 2021.

Tværsektoriel datamodel

Projektet har i samarbejde med klinikere og it-arkitekter i de tre sektorer identificeret et behov for en tværsektoriel datamodel, så det bliver muligt at anvende de lokale fagsystemers kodesystemer (eks. ICPC2 og SKS), samtidig med at data deles og anvendes ensartet på tværs af de tre sektorer.

 

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld