Nyhedsbrev
nr. 1, januar 2021
Digital Løsning til Graviditetsforløb

Status for projektet

På trods af situationen omkring Covid19 er der fortsat fremgang i projektet med udvikling af den digitale løsning, hvor workshops er blevet erstattet af digitale møder. Der er kun få ændringer i projektets tidsplanen.

Udvikling af løsningen – en app til de gravide og en webløsning til de sundhedsprofessionelle

Trifork har siden februar 2020 været leverandør af graviditetsmappen og blev i august 2020 valgt som leverandør til app og frameløsningen, der sammen med graviditetsmappen udgør den samlede digitale løsning. Trifork arbejder tæt sammen med projektgruppen i Sundhedsdatastyrelsen og Syddansk Sundhedsinnovation om udviklingen af løsningen.

I efteråret 2020 er der afholdt en række møder med en brugergruppe bestående af klinikere fra fødestederne og kommunerne. Gruppen bidrager løbende i forhold til det konkrete indhold i frameløsningen ud fra deres erfaringer fra klinikken og graviditetsforløbet. Fra projektets side sættes der stor pris på samarbejdet med klinikerne i diverse fora under projektet.

Pilotafprøvning

Der har siden starten af 2020 været dialog med flere fødesteder omkring pilotafprøvningen af den digitale løsning til graviditetsforløb, der forventes gennemført i 2021. Det overordnede formål er at afprøve projektets digitale løsning, og vurdere de afledte gevinster og konsekvenser for parterne. Dialogen med udvalgte fødesteder, kommuner og almen praksis forventes at resultere i, at der indgås aftale om hvor og hvordan pilotafprøvningen skal foregå.

Gevinst evaluering

I efteråret 2020 er der ligeledes igangsat et arbejde omkring evaluering af den digitale løsning. Syddansk Sundhedsinnovation gennemfører i første omgang en måling af de gravide og de sundhedsprofessionelles oplevelser ifm. graviditetsforløbet. Der er sendt spørgeskemaer ud til gravide, sundhedsprofessionelle på fødesteder, i kommunal sundhedspleje og i almen praksis.

Ligeledes bliver der gennemført en række observationer af arbejdsgange i graviditetsforløbet, der sammen med besvarelserne på spørgeskemaet skal danne udgangspunkt for evalueringen.

Implementering

Implementeringen forventes at kunne starte i slutningen af 2021 under forudsætning af, at piloten bliver ”godkendt” af de sundhedsprofessionelle. Det forberedende arbejde er igangsat, hvor organisering af implementering og den fremtidige drift af løsningen er under udarbejdelse.

Der er i projektet udarbejdet informationsmateriale om projektet, der indeholder en plakat, en flyer og en Powerpoint-præsentation om projektet. Materialet er tilgængeligt på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside og er sendt ud til projektets interessenter.

Generelt om projektet

Et succesfuldt projekt sikrer, at de gravide tilbydes et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb, hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige opleve, de har adgang til rette information på rette tidspunkt, samt at de kan dele oplysninger og information med deres kolleger i de øvrige sektorer.

Gravide får i dag udleveret en papirbåren vandrejournal, hvis formål er at sikre, at data og informationer deles på tværs af de involverede sektorer, almen praksis, sygehuse og den kommunale sundhedspleje.

Inden for rammerne af arbejdsdelingen mellem de tre sektorer er formålet med projektet at digitalisere den analoge forretningsgang under graviditeten. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse: ” Digital understøttelse af graviditetsforløb”. Analysen danner ramme og udgangspunkt for anskaffelse, udvikling, implementering samt udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb.

Sundheds-og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk sundhedsinnovation fra Region Syddanmark varetager projektledelsen og sekretariatsbetjening af bl.a. styregruppen. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for afholdelse af udbud og alle projektets parter (Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og klinikere fra fødestederne, almen praksis og kommunerne) er repræsenteret i styregruppen. Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet.

Øvrigt

Der udsendes løbende nyhedsbreve og du kan holde dig opdateret om projektet på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside og LinkedIn. Derudover er du altid velkomment til at kontakte projektleder Lone Dalager Kristensenldk@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld