Syddansk Sundhedsinnovation - Funding Nyhedsbrev / 21 / September
Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til sundhedsinnovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Se flere fonde, også dem uden frister, på vores Årshjul på hjemmesiden.

Det Obelske Familiefond

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021
Behandlingstid: 8-9 uger
Beløb: Der uddeles for ca. 150 mio. kr. årligt

Fonden støtter indsatsområdet Mental Sundhed. Deres støtte skal i så høj grad som muligt gå til konkret hjælp til mennesker. De ønsker at skabe basis for en positiv forandring for det enkelte menneske og give konkrete redskaber til at tage hånd om tilværelsen med en øget psykisk robusthed. Fondets uddelinger rettes derfor mod organisationer og foreninger, der tilbyder konkrete initiativer og aktiviteter.
Læs mere om fonden her:

FLSmidth & Co A/S Donation Fund

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021
Behandlingstid: Svar forventes i december 2021
Beløb: Der uddeles for 300.000 kr. årligt

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder: Fondens formål er at distribuere fondsmidler til følgende formål: Humanitært arbejde, inklusiv hjælp til syge og handicappede; Nationale og kulturelle formål ; Bevaring af naturen samt miljø initiativer og projekter; Uddannelse og træning med erhvervsfokus; Forskning og udvikling, men ikke for enkeltpersoner; Andre lignende formål, der har karakter af generel velgørenhed.
Læs mere om fonden her:

Norlys Vækstpulje

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021
Behandlingstid: Ansøgere får svar i december 2021
Beløb: Op til 15 mio. uddeles årligt

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Alle er velkomne til at søge om støtte fra Norlys Vækstpulje – også selvom projektet er udenfor Norlys’ ejergeografi. For hvis dit projekt har potentiale til at gøre en forskel for dele af befolkningen, eller samfundet som helhed, kan det være noget, som vækstpuljen vil støtte.
Se mere om fonden her:

Lauritzen Fonden

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021
Behandlingstid: Svartid er på ca. 2 mdr.
Beløb: Der uddeles mellem 30 og 40 mio. kr. årligt

I disse år, har især sårbare børn og unge i Danmark vores opmærksomhed. Lauritzen Fonden tror på, at vi i fremtiden får brug for endnu flere hænder til at løfte i flok, og på, at der findes ressourcer i hver og en af os. En gruppe af børn og unge i Danmark, vokser op med et bagland, der ikke har mulighederne for at understøtte udviklingen af barnets generelle trivsel og dannelse. Det kan komme til udtryk gennem manglende adgang til kulturoplevelser, adgang til bevægelse og leg eller støtte gennem uddannelsessystemet. Det er understøttelsen af denne gruppes muligheder og indgang til fællesskaber fonden fokuserer på i deres uddelinger. Derudover støtter de bredt inden for vores fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt arbejde og uddannelse.
Se mere om fonden her:

Jascha Fonden

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021
Behandlingstid: 3-4 ugers svartid
Beløb: Der uddeles for ca. 6 mio. kr. årligt

Jascha Fondens formål er, at yde støtte til Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, Efterbehandling af psykisk syge, Forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og Støtte til patienter, der lider af disse sygdomme, Eksperimenterende sociale bistandsprojekter samt Andre sociale og almennyttige formål.
Læs mere om fonden her:

Simon Spies Fonden

Ansøgningsfrist: 1. november 2021
Behandlingstid: 2 mdr.s svartid
Beløb: Ukendt beløb

Fonden støtter hovedsageligt større institutioner og aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til gode - typisk indenfor områderne videnskab, kunst, kultur, sport samt sociale og humanitære formål.
Læs mere om fonden her:

Fabrikant Mads Clausens Fond

Ansøgningsfrist: 3. november 2021
Behandlingstid: Svartid efter en måned
Beløb: Ukendt beløb

Ifølge fondens vedtægter er formålet at yde almenvelgørende økonomisk støtte - i uddannelses- og forskningsøjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m.v. - til fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland - til velgørende foreninger og institutioner - til andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn Det understreges, at fonden er almenvelgørende og derfor ikke kan yde støtte til enkeltpersoner. Andre formål, som principielt heller ikke tilgodeses er: rejseaktiviteter, kommercielle projekter, politiske og religiøse formål. I Danmark går støtten fortrinsvis til projekter i Sønderborg og Aabenraa kommuner.
Læs mere om fonden her:

Interreg 5A

Ansøgningsfrist: 15. november 2021
Behandlingstid: Ukendt
Beløb: Samlet uddeles omkring 13 mio. euros

Følgende målgrupper kan modtage støtte fra programmet og deltage i et Interreg-projekt: Offentlige og halvoffentlige organisationer; Uddannelsesinstitutioner; Interesseorganisationer; Private institutioner og virksomheder. Godkendte projekter under Interreg Deutschland-Danmark kan modtage et tilskud på enten 60 % eller 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter. Støtteprocenten afhænger af projektets tematiske indhold. Prioritet 1: Innovation Inden for denne prioritet kan der ydes bidrag til at øge regionens produkt-, proces- og socialinnovationsgrad gennem yderligere styrkelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem en endnu bedre udnyttelse af forskningsresultaterne. Det gælder f.eks. indenfor bæredygtig vækst gennem eksempelvis vedvarende energi, men også indenfor en række af regionens øvrige styrkepositioner.
Læs mere om programmet her:

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Ansøgningsfrist: 19. november 2021
Behandlingstid: Ukendt svartid
Beløb: Op til 500.000 pr. projekt

Projekter der i væsentlighed henvender sig til, omhandler eller vedrører børn og unge og disses forhold. Der gives uddelinger på op til kr. 500.000, idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af det samlede projekt.
Læs mere om fonden her:

Helsefonden

Ansøgningsfrist: 6. december 2021
Behandlingstid: Der gives svar efter 14 dage
Beløb: Typisk mellem 100.000 og 400.000 kr. pr. projekt

Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, samt har implementeringspotentiale.
Læs mere om fonden her:

Horizon Europe, Digital Europe og EU4Health

Ansøgningsfrist: 21. november 2021 og 1. februar 2022
Behandlingstid: Svartid er ca. 6 mdr.
Beløb: Over 100 mia. euro på tværs af programmerne

De endelige programmer for Horizon Europe, Digital Europe og EU4health er nu udgivet. Vi er sammen med det Syddanske EU-kontor klar til at hjælpe med at finde relevante partnere.
Læs mere om programmerne på SDEOs hjemmeside: