Det Digitale Sundhedscenter nytænker kommunale sundhedstilbud til borgerne

I Det Digitale Sundhedscenter går borgere og kommuner sammen om at skabe sundhed og kvalitet

Det Digitale Sundhedscenter sætter en ramme, der med tiden skal udvikles med flere og nye områder og projekter.

VISION for Det Digitale Sundhedscenter

Visionen er at etablere Det Digitale Sundhedscenter, hvor borgere og kommuner
i fællesskab og ved at lægge ressourcer sammen skaber sundhed og livskvalitet.

Kulturændring hos både borger og kommune

Visionen indebærer, at både borgerne og kommunerne skal ændre deres indstilling til sundhed og livskvalitet.

Borgerne skal selv gøre en indsats for at få nye vaner og fastholde dem, for at leve et liv uden sygdom og med høj livskvalitet. De kommunale sundhedsfremmende tilbud, er ikke alene et tilbud, men skal ses som en del af et behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Der skal arbejdes hen imod en kulturændring, hvor kommunerne kan stille krav til borgerne. Dette med afsæt i de ressourcer – få eller mange - som ethvert menneske har uanset levevilkår m.m.
Kommunerne skal i højere grad se borgeren som partnere og medproducent i egen sundhed og livskvalitet.

MÅL

  1. At differentierede indsatser udvikles i højere grad med henblik på at øge motivationen for deltagelse og sikre fastholdelse af livsstilsændringer.
  2. At fleksibilitet og tilgængelighed af tilbuddene øges ved - til en vis grad - at ophæve tid og sted for modtagelse af tilbud.
  3. Ressourceoptimering, hvor digitaliseringen muliggør en mere optimal udnyttelse af personaleressourcerne, når fagpersonerne kan håndtere borgere på tværs af kommunegrænser. De frigjorte personaleressourcer kan blandt andet anvendes på de mere sårbare borgere.
  4. At kvaliteten i tilbuddene øges ved at specialister udnyttes på tværs af kommune grænser, så deres kompetencer bruges, hvor de giver mest værdi, eller ved at den digitale interaktion mellem borger og sundhedsprofessionel bruges til udvikling af nye metoder.
  5. At dokumentation og evaluering - og derved kvalitetsudvikling - styrkes, ved at data lettere og med mere automatik kan genereres elektronisk.

Digitale løsninger som en del af løsningen

Udviklingen af de digitale løsninger i Det Digitale Sundhedscenter sker via flere delprojekter, som supplerer hinanden og skaber en samlet viden om digitale løsninger.

Det er således tanken, at forskellige delprojekter under rammerne af Det Digitale Sundhedscenter kan udvikle og afprøve forskellige digitale løsninger i bestemte tilbud og eventuelt til bestemte målgrupper.

Målet er en samlet og ambitiøs løsning, der skaber effekt på borgernes sundhed med udgangspunkt i en række indsatser, herunder patientuddannelser til forskellige diagnoser, netværksorienterede tilbud, vidensportaler, online-samtaler og digital genoptræning.

Digital Patientuddannelse

”Digital Patientuddannelse” var et 3-årigt projekt (jan. 2015 – dec. 2017) målrettet borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom. Projektet var det første delprojekt under Det Digitale Sundhedscenter.

Læs evalueringsrapport for "Digital Patientuddannelse. For borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom", april 2018.

Digital Patientuddannelse er efter projektperioden overgået til drift. Den digitale patientuddannelse guider borgerne til et bedre liv med deres kroniske sygdom via e-læring som selvstudie og online undervisning i form af webinarer. Borgerens egne målsætninger og behov er centrale for indsatsen og fokus er på at understøtte mestring af egen sygdom.

”Bliv Digital Kompetent” og ”Digital Diabetes”

Fra januar 2019 er yderligere to udviklingsprojekter sat i gang under Det Digitale Sundhedscenter.

Det 2-årige projekt ”Digital Diabetes” skal udvikle et digitalt redskab til at understøtte gruppen af sårbare personer, der samtidig har type 2- diabetes. Det digitale redskab skal støtte både borger og personale i at håndtere type 2-diabetes. Og samtidigt styrke samarbejdet mellem det sundhedsfaglige og socialpædagogiske personale i kommunen.

Projektet ”Bliv digital kompetent” skal styrke de sundhedsfagliges digitale kompetencer og give dem et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og i kommunikationen med borgere ved digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering.

Målet med projektet er at udvikle og afprøve et kompetenceudviklingsforløb, der giver sundhedsfaglige (fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og sygeplejersker) en grundlæggende viden og tryghed til at kommunikere med borgeren via digitale løsninger foruden kompetencerne til at formidle information og til praktisk at håndtere digitale løsninger til borgerne. ”Bliv Digital Kompetent” understøtter hermed implementeringen af Det Digitale Sundhedscenter, da det er en væsentlig forudsætning for konceptet, at de sundhedsfaglige er klædt på til at varetage deres nye rolle i digital kontakt med borgeren.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation står for projektledelsen og drift af Digital Patientuddannelse.

Samarbejdspartnere

Partnerskabet bag Det Digitale Sundhedscenter består af

17 kommuner: Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Kolding, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg, Varde, Vejen, Ærø og Aarhus.

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Region Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation, Tværsektorielt Samarbejde og Steno Diabetes Center Odense).

Digital Patientuddannelse er finansieret af kommunerne i fællesskab, mens de øvrige projekter er finansieret af puljer (Digital Diabetes – Sundhedsstyrelsen, Bliv Digital Kompetent – Sundheds- og Ældreministeriet).